Speaking Unit 2 Lớp 11 Trang 25

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Kết hợp những điều em cỏ thể đã làm trong quả khứ ở cột A với tác động hoặc ảnh hưởng của nó ở cột B.

ĐÁP ÁN

1-d        2-c        3-a          4 -b            5-c

Task 2. Theo cặp, sắp xếp các câu theo đúng trật tự, sau đó lần lượt đổi vai luyện đọc đoạn hội thoại.

ĐÁP ÁN

1. b        3. h               5. e               7. c

2. d        4. a               6. g               8. f

Task 3. Theo cặp, sử dụng các cụm từ và câu trong Task 1 + 2 đê tạo ra các đoạn hội thoại tương tự như Task 2.

Các nhóm từ ngữ hữu dụng:

Have you ever…?

How did it happen?

When did it happen?

How did the experience affect you?

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 2 Lớp 11 Trang 22

 Listening Unit 2 Lớp 11 Trang 27

 Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 28

 Language Focus Unit 2 Lớp 11 Trang 29

 
 

Từ khóa: , ,