Speaking Unit 5 Lớp 11 Trang 59

UNIT 5: ILLITERACY

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, ghép vấn đề ở cột A với giải pháp thích hợp ở cột B.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1.  b – g            

2. a – e

3. d – f

4. e – j

5. i – h

Task 2.

• GV cùng hai HS đọc to câu mẫu, gọi một hai nhỏm 3 HS thế hiện lại câu mẫu.

• Yêu cầu HS làm việc theo nhóm.

• Theo nhóm, nói về các vấn đề khó khăn của trường em và đề nghị giải pháp. Sử dụng các đề nghị ở Task 1.

Ví dụ:

A: Many students cannot buy all the required books. What do you think we should do to help them?

B: I think we school ask the school headmaster to provide free textbooks for students from low-income families.

C: We should collect used textbooks for school libraries. 

Task 3. Theo nhóm, nói về các khó khăn của lớp em và đưa ra giải pháp.

speaking unit 5 lop 11

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 5 Lớp 11 Trang 56

 Listening Unit 5 Lớp 11 Trang 60

 Writing Unit 5 Lớp 11 Trang 61

 Language Focus Unit 5 Lớp 11 Trang 63 

Từ khóa: , ,