Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 69

UNIT 6: COMPETITIONS

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Cuộc thi nào em thích / không thích sau đây. Đánh dấu (S) vào cột “Like ” hoặc “Dislike”.

Like

Dislike

1

2

3

4

5

6

Task 2. Theo cặp, hỏi và trả lòi đế nói ý kiến cá nhân về từng thể loại thi.

Ví dụ

1. A: What do you think of the General Knowledge Quiz?

B: Oh, it’s great. It’s an opportunity to test my general knowledge.

2. C: What do you think of the English competition?

D:Oh, it’s interesting. It’s a good time to practise my English.

Task 3. Theo nhóm, dựa vào các câu hỏi gợi ý để nói những hoạt động cùa một cuộc thi mà bàn thân được tham gia hoặc chứng kiến.

speaking unit 6 lop 11
Từ khóa: , ,