Speaking Unit 8 Lớp 12 Trang 87

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Đọc các mẩu tin cắt từ báo. Lưu ý đến ngày tháng viết trên bảo: cuối những năm 2000, như vậy đủ là những tin tức trong tương lai (các tín đồ được viết vào ngày 1 tháng Tư – ngày Nói dối).

Em hãy nói điều gì sẽ xảy ra và người ta sẽ làm gì vào cuối thế kỷ 21?

– Chinese astronauts land on Mars. Các phi hành gia Trung Quốc đổ bộ lên Sao Hỏa. (1/4/2099)

– New Moon city opened. Mở một thành phổ mới trẽn Mặt Trăng. Thành phố thứ ba trên Mặt trăng đã tuyên bố mở cửa ngày hôm qua. Thành phổ này có sổ dân trên 200.000 người. (1/4/2089)

– The Cold War ends. Cuộc chiến chống bệnh cảm lạnh chấm dứt. Các nhà khoa học đã tìm ra cách chữa bệnh cảm lạnh. (1/4/2099)

– 150lh Birthday Party. Tiệc sinh nhật lần thứ 150.

Công dân già nhất thế giới đã tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 150 của mình hôm qua. (1/4/2087)

– Car on sea water. Xe chạy trên một biển.

Cuối cùng chiếc xe hơi đầu tiên chạy trên mặt biến cùng được hoàn tắt hôm qua. (1/4/2087)

– Holiday resort on Jupiter. Khu nghi mát trên Sao Mộc.

Ngành du lịch Việt Nam chào đón du khách thứ 15 trở vể từ Sao Mộc. (1/4/2098)

Ex: By the end of 21st century, Chinese astronauts will have landed on Mars.

Task 2. Theo cặp, cho biết dự đoán nào có khả năng xảy ra? Nêu ít nhất 2 lý do. 

Example:

– I think it’s very unlikely that by the end of the 21st  century, Chinese astronauts will have landed on Mars because it’s too far from the earth.

– I think it’s very likely that scientists will have found a cure for the common cold by the end of the 21st century thanks to the development of science arid technology.

– In my opinion, it’s unlikely that by the end of the 21st century people will be living to the age of 150 because there will be more and more diseases.

* Các cách nói lý do:

– … because living standards will be / have been improved.

– … the cures for fatal diseases will be / have been found.

– … it’s (Jupiter/Mars/moon) too far.

– … it’s (Jupiter/Mars/moon) too cold / hot there.

– … there’s no water there. / The atmosphere is too thin there.

– … it’s too costly / just impossible to do that.

Task 3. Theo nhóm, cho thêm nhiều dự đoán về cuộc sống trong tương lai 100 năm sau.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 8 Lớp 12 Trang 84

 Listening Unit 8 Lớp 12 Trang 88

 Writing Unit 8 Lớp 12 Trang 89

 Language Focus Unit 8 Lớp 12 Trang 90

Từ khóa: , ,