Thực hành xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế – xã hội

BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ

ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

(Ban nâng cao)

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI THỰC HÀNH

1) Vẽ biểu đồ và nêu nhận xét

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thễ hiện cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nước năm 2004

b) Nhận xét:

Cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước có sự khác nhau:

– Các nước có thu nhập thấp: Tỉ trọng nông nghiệp còn cao tương đương với tỉ trọng của công nghiệp, hai ngành này chiếm tới 50% GDP; ngành dịch vụ chiếm 50% GDP.

– Các nước có thu nhập trung bình: tỉ trọng nông nghiệp thấp (11%), công nghiệp khá (38%), dịch vụ cao nhất (51%).

– Các nước có thu nhập cao: Dịch vụ chiếm ưu thế (71%), công nghiệp khá cao (32%), nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất thấp (2%).

2) Phân tích sự chuyến dịch cơ cấu GDP của thế giới và ba nhóm nước trong thời kì 1980 – 2004.

Trả lời

Cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nước thời kì 1980 – 2004 có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khu vực I và khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực III. 

– Trên toàn thế giới: Xu hướng chung là giảm tỉ trọng khu vức I xuống mức thấp (từ 7% xuống còn 4%), giảm nhẹ tỉ trọng khu vực II (từ 38% xuống còn 32%), tăng tỉ trọng khu vực III từ 55% lên 64%).

– Các nước có thu nhập cao: Đa phần là những nước có nền kinh tế phát triển, tỉ trọng khu vực I rất thấp và giảm nhẹ (từ 3% xuống 2%), tỉ trọng khu vực III có xu hướng tăng nhanh và chiếm tỉ trọng rất cao (từ 60% lên 71%), trong khi khu vực II đang tiếp tục giảm (từ 37% xuống 27%).

– Các nước có thu nhập trung bình: Tỉ trọng khu vực II và khu vực III khá cao, nhưng khu vực II đang giảm xuống (từ 42% xuống 38%) và khu vực III có xu hướng tăng lên (từ 46% lên 51%), tỉ trọng khu vực I ở mức tưorng đối thấp và giảm nhẹ (từ 12% xuống 11%).

– Các nước có thu nhập thấp: Tỉ trọng khu vực I tuy có giâm nhưng chậm và đang ở mức cao tương đương với tỉ trọng khu vực II (từ 31% xuống 25%), khu vực II giảm khá nhanh (từ 38% xuống còn 25%), khu vực III đang tăng nhanh (từ 31% lên 50%).