Tỉ khối của chất khí

BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

Giải bài tập 1 trang 69 SGK: Có những khí sau: N2, O2, Cl2, CO, SO2.

Hãy cho biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro là bao nhiêu lần?

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí là bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải

a) Nhận xét: Trong số các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất MH2 = 2g, vì vậy tất cả các khí đều nặng hơn khí hiđro. Ta có:

dN2/H2 = 28 / 2 = 14 lần ;  d02/H2 = 32 /2 = 16 lần

dCl2/H2 = 71/2 = 35,5 lần; dCO/H2 = 28 / 2 = 14 lần;

d SO2/H2 = 64 / 2 = 32 lần.

b) dN /kk = 28/29 = 0,965 (nhẹ hơn không khí 0,965 lần)

dO /kk = 32/29 = 1,10 (nặng hơn không khí 1,1 lần).

Giải bài tập 2 trang 69 SGK: Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với khí oxi là: 1,375; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

Hướng dẫn giải

a) M = 1,375 x 32 = 44g;         M = 0,0625 x 32 = 2g.

b) M = 29 x 2,207 = 64g;         M = 29 x 1,172 = 34g.

Giải bài tập 3 trang 69 SGK: Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình?

b) Đặt ngược hình? 

Giải thích việc làm này.

Hướng dẫn giải

a) Những khí nặng hơn không khí thì đặt đứng bình: khí clo, khí cacbon đioxit

dCl2/kk =2,45 lần; dCO2/kk = 1,52 lần.

b) Những khí nhẹ hơn không khí thì đặt ngược bình: khí hiđro, khí metan.

Từ khóa: , , ,