Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

BÀI 24: GIẢI BÀI TẬP TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

– Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

– Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

– Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào?

Trả lời:

– Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là vitamin, nước và muối khoáng.

– Các chất trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là gluxit, lipit, prôtêin. 

– Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động sau:

+ Ăn.

+ Đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá.

+ Tiêu hoá (tiết dịch tiêu hoá, biến dổi lí học, biến đổi hoá học).

+ Hấp thụ chất dinh dưỡng.

+ Thải phân.

2. Lệnh mục II

Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24 

Các cơ quan trong ống tiêu hoá

Các tuyến tiêu hoá

 Khoang miệng:

 Dạ dày:

 Ruột non:

 –   Biến đổi tinh bột nhờ hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng biến đổi một phần tinh bột trong thức ăn thành đường mantôzơ.

 –   Co bóp để trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị và tiếp tục nghiên, bóp nhuyễn nhờ các tuyến vị tiết ra dịch vị. Biến đổi prôtêin nhờ enzim pepsin và dịch HC1 để biến đổi prôtêin thành các axit amin.

 –   Hoạt dộng nhờ dịch mật do gan tiết nhờ các lớp cơ của ruột non và tuyến gan. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic thành các đơn phân nhờ các enzim trong dịch tuy và dịch ruột.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 80 SGK sinh học 8: Các chất trong thức ăn có thè được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm?

Trả lời:  Các chất trong thức ăn có thế được phân nhóm như sau:

– Căn cứ vào cấu tạo hoá học:

+ Các chất hữu cơ gồm: Gluxit, Lipit, Prôtêin, Vitamin, Axit nuclêic

+ Các chất vô cơ gồm: Muối khoáng, Nước

– Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hoá:

+ Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hoá gồm:

Gluxit, Lipit, Prôtêin, Axit nuclêic

+ Các chất không bị biến dổi qua hoạt động tiêu hoá gồm:

Vitamin, Muối khoáng, Nước

Giải bài tập 2 trang 80 SGK sinh học 8: Vai trò của tiêu hoá dối với cơ thể người là gì?

Trả lời:

Vai trò của tiêu hoá là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.

Giải bài tập 3 trang 80 SGK sinh học 8: Các chất cần cho cơ thẻ như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thẻ theo dường tiêu hoá thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hoá? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không?

Trả lời:

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hoá thì cần phải qua các hoạt động như: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá, hấp thụ thức ăn.

Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm (chích) qua tĩnh mạch vào hệ thống tuần hoàn máu, hoặc qua kẽ giữa các tế bào vào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.

Từ khóa: , ,