Loptruong.com
  • Nhân đơn thức với đa thức

    GIẢI BÀI TẬP NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC [toc] Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1: Làm tính nhân  A = x2 (5x3 – x – 1/2); B = (3xy ...
  • Nhân đa thức với đa thức

    GIẢI BÀI TẬP NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC [toc] Bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 1: Làm tính nhân a) A = (x2 – 2x + 1) (x – 1) ; b) B = (x3 – ...
  • Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Bài Tập)

    [toc] I. Lý thuyết Với A và B là hai biểu thức tùy ý, ta có : i)          Bình phương của một tổng: (A + B)2= A2+ 2AB + B2 ii)       ...