Trùng biến hình và trùng đế giày

TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG ĐẾ GIÀY 

A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. Trùng biến hình sống ở đâu, di chuyển, bắt mồi và tiêu hóa như thế nào ?

Câu 2. Trùng dế giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nào ?

Câu 3. Cơ thế trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thê nào ? 

B – HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Trùng biến hình sống ờ mặt bùn trong các ao tù hay hồ nước lậna đôi khi chúng nổi lẫn vào lớp váng trên mặt các ao, hồ.

Trùng biến hình là cơ thê đơn bào, di chuyến bàng chân giá do sự chuyên dộng của chất nguycn sinh tạo thành.

Trùng biến hình bắt mỏi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…) bằng cách tạo ra chân giá bao vây mồi, rồi hình thành không bào tiêu hỏa dê tiêu hóa mồi.

Câu 2. Trùng đế giày di chuyến vừa tiến vừa xoay nhờ các lòng bơi rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thế.

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lòng bơi dồn về lổ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyên trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lòng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ờ thành cơ thể.

Câu 3. Đặc điểm khác nhau giữa trùng đế giày và trùng biến hình :

Trùng đế giày

Trùng biến hình

 – Cơ thể có dạng giống phần đế giày (nên gọi là trùng đế giày).  – Cơ thể có hình dạng không ổn định thưởng biến đổi.
 – Không chứa chất diệp lục.  – Không có chứa chất diệp lục.
 – Vận chuyển được trong nước nhờ các lông bơi phủ bên ngoài bể mặt cơ thể.  – Vận chuyển trong nước bằng các chân giả.
 – Sống dị dưỡng bằng cách ăn các vi khuẩn và các mảnh vụn hữu cơ.  – Sống dị dưỡng bằng cách ăn các vi khuẩn, tảo, chất hữu cơ trong môi trường.
 – Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang, có kết hợp sinh sản hữu tính.  – Sinh sản bằng cách phân đôi theo bất kì chiều nào của cơ thể.

Tuy cũng là động vật đơn bào, nhưng trùng đê giày có cấu tạo cơ thê phức tạp hơn : đã có các lông bơi phủ bề mặt cơ thể. Trùng đế giày đã có thêm hình thức sinh sản hữu tính, trong khi trùng biến hình chi có hình thức sinh sản vô tính.

Từ khóa: , , ,