Unit 1 Friendship: Reading

Unit 1 Friendship: Reading

UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN)

READING (ĐỌC)

Before you read.

Theo nhóm đôi, đọc bài thơ và thảo luận câu hỏi: Em nghĩ gì về người bạn trong bài thơ?

Reading text.

Mọi người đều có một số người quen, nhưng chẳng ai có nhiều bạn, vì tình bạn thật sự không phải là điều thông thường và có nhiều người dường như không có khả năng về tình bằng hữu. Để tình bạn thân thiện và bền vững, cả hai bên đều phải có một số phẩm chất. 

Phẩm chất đầu tiên là tính không ích kỉ. Một người chỉ quan tâm đến cảm nhận và sở thích của riêng mình không thể là người bạn thật sự. Tình bạn là một vấn đề do cả hai bên, nó sống được là nhờ vào việc cho và nhận. Không một tình bạn nào có thể tồn tại lâu dài nếu như một phía chỉ cho đi và một phía chỉ biết nhận.

Sự kiên định là phẩm chất thứ nhì. Vài người dường như không có tính kiên tâm bền trí. Họ bắt đầu một sở thích với niềm háo hức nhưng rồi mau chóng chán và lại bắt đầu thích một cái mới khác. Những người dê thay đôi và không kiên định như thê đêu không thê tạo được một tình bạn lâu dài.

Lòng trung thành là phẩm chất thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với nhau và phải thật hiểu rõ nhau để không thể có sự nghi ngờ nào giữa họ. Chúng ta không coi trọng những người có thể dễ dàng tin lời đồn nhảm về tình bạn của họ. Những người dễ dàng bị tin đồn chi phối không bao giờ là bạn tốt.

Sự tin cậy có lẽ là phẩm chất thứ tư. Giữa hai người bạn phải cỏ sự tin cậy lẫn nhau để có thể an tâm thố lộ cho nhau nghe điều bí mật của mình. Có những người không thể giữ kín bí mật của mình hoặc của người khác. Những người đó không thể duy trì một tình bạn dài lâu.

Cuối cùng, phải có sự đồng cảm giữa hai người. Đồng cảm lẫn nhau về mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, những điều theo đuổi và những thú vui. Nếu không có sự đồng cảm lẫn nhau thì không thể có được tình bạn.

Task 1. Dùng từ /nhỏm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN GỢI Ý:

1. mutual        

2. incapable of    

3. Unselfish

4. acquaintance                        

5. friend    

6. give-and-take

7. loyal to      

8. suspicious

Task 2. Đáp án nào cỏ thể tóm tắt ỷ của bài văn? ĐÁP ÁN

B. (conditions of true friendship) 

Task 3. Trả lời câu hỏi.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. The first quality of true friendship is unselfishness. It tells us/me that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend.

2. Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new object.

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us/me that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them.

4. There must be a mutual trust between friends because if not people cannot feel safe when telling the other their most intimate secrets.

5. Talkative people can’t keep a friend long because they cannot keep a secret, either their own or those of others.

6. The last quality of true friendship is sympathy. It tells us/me that to be a true friend you must sympathize with your friend. Where there’s no mutual sympathy between friends, there’s no true friendship.

After you read

Theo cặp, hãy thảo luận câu hỏi: “Why do we need to have friends?”.

Sau đó báo cáo kết quả các em đã thảo luận trước lớp.

Tham khảo bài giải các phần sau dưới đây:

 Unit 1 Friendship: Speaking

 Unit 1 Friendship: Writing

 Unit 1 Friendship: Listening

 Unit 1 Friendship: Language Focus

Từ khóa: