Unit 10: Health And Hygiene (Sức Khỏe và Vệ Sinh)

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Personal Hygiene Unit 10 Lớp 7 Trang 99 SGK

 A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK

HEALTH AND HYGIENCE

I. GRAMMAR

“WH” questions with WHY. (Câu hỏi với từ hỏi WHY)

Câu hỏi với WHY thường được dùng hỏi lí do hay nguyên nhân.

Why + Va/do + S + Vm + O/A?

Va: auxiliary verb:     trợ động từ

Vm: main verb:        động từ chánh

e.g.   Why is he going to the library this afternoon?

         (Tại sao chiều nay anh ấy đến thư viện?)

         Why did they borrow this book?

         (Tại sao họ mượn sách này?)

Để trả lời cho câu hỏi với WHY, chúng ta có thể dùng:

a. “because + clause (mệnh đề)”.

e.g.: Why are vou on a diet?

         (Tại sao bạn ăn kiêng?)

         Because I want to lose weight.

         (Vì tôi muốn giảm cân.) 

         Why does he study hard?

         (Tại sao anh ấy học chăm?)

         Because he wants to pass the exams.

         (Vì anh ấy muốn thi đậu.)

b. “infinitive phrase.” (cụm động từ nguyên mẫu)

e.g : (Why are you on a diet? )

         – To lose Weight. (Để giảm cân.)

         (Why do people do exercise?)

         (Tại sao người ta tập thể dục?)

         – To keep healthy.          

         (Để giữ được khoẻ mạnh.)

Từ khóa: , ,