Unit 12: The Asian Games (Đại Hội Thể Thao Châu Á)

UNIT 12: THE ASIAN GAMES

ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 12 Lớp 11 Trang 136

 Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

 Listening Unit 12 Lớp 11 Trang 141

 Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

 Language Focus Unit 12 Lớp 11 Trang 144

GRAMMAR POINTS (Chủ điểm ngữ pháp)

Omission of Relative Pronouns. Lược bỏ đại từ quan hệ Các đại từ quan hệ có thể được lược bỏ khi làm túc từ trong các mệnh quan hệ giới hạn (Restrictive or Defining relative clauses)

Ex: The man whom / that I saw told me to come back today.

—> The man I saw told me to come back today.

This is the best hotel that I know.

—> This is the best hotel I know.

The ladder which / that I was standing on began to slip.

—> The ladder I was standing on began to slip.

Từ khóa: , ,