Unit 15: Cities (Quốc Gia)

UNIT 15: CITIES

QUỐC GIA

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 15 Lớp 10

 Speaking Unit 15 Lớp 10

 Listening Unit 15 Lớp 10

 Writing Unit 15 Lớp 10

 Language Focus Unit 15 Lớp 10

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp)

Non-defining vs. defining clauses Mệnh đề quan hệ hạn định và mệnh đề quan hệ không hạn định.

 

1/ Defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ hạn định) dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là bộ phận quan trọng trong câu. Nếu bỏ đi, mệnh đề chính không có nghĩa rõ ràng. 

Ex: The book which I borrowed from you is very interesting.

(Quyển sách tôi mượn của bạn rất hay)

Mệnh đề “Which I borrowed from you” là mệnh đề quan hệ hạn định, bổ nghĩa cho danh từ the book, và rất cần thiết trong câu vì nếu bỏ nó đi thì ta sẽ không biết quyển sách nào.

Ex: The girl who came here yesterday is my cousin.

We will never forget the day when we frist came to London.

This is the place where I was born.

2/ Non-defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ không hạn định) còn gọi là mệnh đề quan hệ giải thích, dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là phần giải thích thêm. Nếu bỏ nó đi, mệnh đề chính vẫn có ý nghĩa rõ ràng. Danh từ đứng trước mệnh đề này thường đã được xác định rồi.

Ex: My father, who is fifty-five years old, is an engineer.

Miss White, whom we studied English with, is a very nice teacher.

I want to help Peter, whose parents died in the accident.

He often comes to visit Nha Trang, where he grew up.

* Notes: Một số điểm cần lưu ý khi dùng mệnh đề không hạn định.

1. Mệnh đề không hạn định thường được tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang.

2. Đại từ quan hệ “That” không được dùng trong loại mệnh đề này.

3. Không lược bỏ đại từ quan hệ (who/whom/which) trong mệnh đề này.

Although as a contrasting connector.

Mệnh đề chỉ sự tương phản (sự nhượng bộ) thường bẳt dầu bằng các từ nối như though, although, even though, even if, while, yet, however, nevertheless, in spite of, despite, whatever.

1/

While she worked kard, she didn’t achieve much.

Tom didn’t study hard, yet he succeeded.

Even if you didn’t like me, I will be here with you. 

2/ Các từ nối Nevertheless, however đều có nghĩa “tuy nhiên, mặc dù vậy” nhưng cách chấm câu khác với những ví dụ trên. Lưu ý cách chấm câu ở các ví dụ dưới đây.

Ex: Alice wanted it; nevertheless, Bill gave it away.

Alice wantede it. Nevertheless, Bill gave it away.

Tom rarely speaks in class. However, he is an intelligent pupil.

Tom rarely speaks in class; however, he is an intelligent pupil.

3/ However (no matter how): cho dù thế nào đi nừa

Cần phân biệt với However (adv) là một trạng từ, phải có một tính từ hay một trạng từ khác theo sau.

However + adjective/adverb + S + V Main clause.

Ex: However hard he worked, he never succeeded.

However difficult the task is, I will try to do.

4/ Whatever (no matter what): dù gì đi nữa

Whatever vừa là đại từ (pronoun) vừa là tính từ (adjective)

a) Whatever là đại từ nó có thể làm chù ngữ hay túc từ cho một động từ. 

Ex: Whatever he says, she will agree with him.

Whatever happens, I will stay here waiting for you.

b) Whatever là tính từ thì phải có danh từ theo sau.

Ex: Whatever route you take, you will come to town.

Whatever music he heard, he wasn’t interested in.

5/

Ex: In spite of the bad weather, the match was a success.

Despite his poverty, he is an honest man.

Từ khóa: , ,