Unit 2: Personal Information (Thông Tin Cá Nhân)

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Telephone Numbers Unit 2 Lớp 7 Trang 19

 My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

VOCABULARY

personal   (adj.)                       thuộc về cá nhân

information  (n)                        thông tin

telephone directory   (n):          phone book: danh bạ điện

call (n)                                       cuộc gọi

last (v)                                       kéo dài

telephone ptelifaunl (v)              gọi điện thoại

free  (adj.)                                  rảnh, trống, tự do

movie  (n) motion picture:           phim, điện ảnh

see a movie = see a film (v)         xem phim

great  (adj.) wonderful:               tuyệt

be out                                         đi ra ngoài

be back                                       trở về

be in                                            có mặt ở nhà

Từ khóa: , ,