Unit 4: At School (Ở Trường)

Unit 4: At School (Ở Trường)

UNIT 4: AT SCHOOL

Ở TRƯỜNG

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Schedules Unit 4 Lớp 7 Trang 42 SGK

 The Library Unit 4 Lớp 7 Trang 47 SGK

A. SCHEDULES (THỜI KHÓA BIỂU)

VOCABULARY

schedule  (n)                            thời khóa biểu

past (prep.)                             qua, đã qua

quarter   (n)                             1/5; 15 phút

math , Maths!maeesl (n)           toán

history  (n)                               lịch sử

science (n)                                khoa học

music   (n)                                 nhạc

physical education  (n)              thể dục

geography   (n)                         địa lí

class  (n)                                    lớp

a little = a bit (adj.)                    một chút, một ít

uniform  (n)                               đồng phục

cafeteria   (n)                              quán ăn tự phục vụ, quán ăn bình dân

breaksnack (n)                            thức ăn nhanh

popular  (adj.)                             được ưa chuộng, phổ biến

un- unpopular  (adj.)                   không phổ biến

activity  (n)                                  sinh hoạt, hoạt động

after school   (prep.phr):             ngoài giờ học

after school activity (n)                sinh hoạt ngoài giờ

sell  (V)                                        bán

buy  (V)                                       mua

economics (n)                              kinh tế học

home economics (n)                    kinh tế gia đình

change   (v)                                 thay đổi

range   (n)                                 rặng, dẫy

B. THE LIBRARY (THƯ VIỆN)

VOCABULARY

librarian  (n)                              quản thủ thư viện

plan  (n)                                   sơ đồ

rack  (n)                                   giá (để đồ)

index  (n)                                 mục lục

card index (n)                          mục lục thẻ

order  (n)                                 thứ tự

alphabetical  (adj.)                    thuộc về mẫu tự

alphabetical order (n)                thứ tự theo chữ cái

title (n)                                     tựa sách

author   (n)                              tác giả

set   (n)                                    bộ

biology   (n)                             sinh vật học

back  (n)                                  phần cuối

at the back of the class             ở cuối lớp

readers  (n)                              tuyển tập văn học

novel   (n)                                tiểu thuyết

reference prefrsnsl (n)              sự tham khảo

reference book (n)                   sách tham khảo

corner   (n)                              góc

area   (n)                                  khu vực

study area (n)                          khu vực học tập

Congress   (n)                          Quốc hội

capital (n)                                 thủ đô

copy  (n)                                  một bản, bản sao

contain (v)                               chứa

employee (n)                            nhân viên

employer (n)                           người chỉ huy

forget  (v)                                quên

rocket (n)                                 tên lửa (hỏa tiễn)

space   (n)                                không gian, chỗ trống

adventure  (n)                         sự mạo hiểm, phiêu lưu

adventure story (n)                  chuyện phiêu lưu

Từ khóa: , ,