Unit 4 Learning a foreign Language: Getting started

Unit 4 Learning a foreign Language: Getting started

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

How do you learn English? Check (tick) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

(Em học tiếng Anh như thế nào? Hãy đánh dấu tick những điều em có làm trong danh sách sau. Thêm vào những việc em làm hoặc em muốn làm rồi so sánh danh sách đó với bạn cùng học)

1. Do the homework. (Làm bài tập về nhà)

2. Do more grammar exercises in grammar books. (Làm thêm bài tập ngữ pháp trong sách ngữ pháp)

3. Read short stories or newspapers in English. (Đọc truyện ngắn hoặc báo chí bằng tiếng Anh)

4. Write English as much as possible. (Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt)

5. Learn by heart all the new words and texts. (Học thuộc tất cả từ mới và bài khóa).

6. Speak English with friends. (Nói tiếng Anh vđi các bạn)

7. Use a dictionary for reading (Sử dụng 1 cuốn từ điển để đọc bài). 

8. Practice listening to English tapes or English programs on the radio. (Luyện nghe băng tiếng Anh hoặc nghe chương trình tiếng Anh trên đài)

9. Watch English TV programs. (Xem chương trinh tivi bằng tiêng Anh)

10. Learn to sing English songs. (Học hát bài hát tiêng Anh)

Xem đáp án các phần bài tập trong SGK:

 Unit 4 Learning a foreign Language: Listen and Read

 Unit 4 Learning a foreign Language: Speaking

 Unit 4 Learning a Foreign Language: Listening

 Unit 4 Learning a foreign Language: Reading

 Unit 4 Learning a foreign Language: Write

 Unit 4 Learning a foreign Language: Language Focus 

Từ khóa: , ,