Unit 4 Learning a foreign Language: Reading

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

READING (ĐỌC)

* Notes : English class – early evening

intermedrate level

starting late October / early November (Ghi chú : Lớp học tiếng Anh – chiều tối

trình độ trung cấp

bắt đầu từ cuối tháng 10/đầu tháng 11)

* Foreign language Council

G/F, 12 Nam Trang Street.

English, French or Chinese in the morning and evening.

Places available in beginner study intermediate classes.

Courses start on 3rd November Hội đồng ngoại ngữ 

G/F, 12 đường Nam Trang. Học tiếng Anh, Pháp hay tiếng Hoa vào buổi sáng và buổi tối.

Còn chỗ trong các lớp sơ cấp và trung cấp Các khóa học bắt đầu vào ngày 3 tháng 11

* Tuition

If you want to improve your English, we can help you.

Our teachers offer afternoon, evening and weekend classes for those new to English.

Come and see US at the New English Institute today.

We are at 108 Trang Thi Street.

Dạy học

Nếu bạn muốn trau dồi tiếng Anh của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi mở các lớp buổi chiều, tối và cuối tuần cho những học viên mới học tiếng Anh.

Hãy đến và gặp gỡ chúng tôi tại Học viện Tiếng Anh mới ngay hôm nay. Chúng tôi ở số 108 đường Tràng Thi

* Academy of Language

Why not learn to speak a foreign language with others?

We have well – qualified teachers.

Classes in the morning, afternoon and evening.

Courses begin first week of November. Phone 8278787 for more information (Học viện ngôn ngữ)

Sao không học nói một ngoại ngữ với mọi người?

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao Có các lớp vào buổi sáng, chiều và tối Các khóa học sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 11 Hãy gọi số 8278787 để biết thêm thông tin chi tiết).

Note down information about the English classes from the advertisements

a) (Hãy ghi các thông tin về những lớp học tiếng Anh từ các mẫu quảng cáo trên)

 School

 Class time  (morning/afternoon/  evening…)

Language level (Beginner/

 intermediate/advanced

 Time to start

 Academy of  Language

 Morning, afternoon and  evening

 

 First week of  November

 Foreign

 Language

 Council

 Morning, afternoon and  evening

 Beginner/Intermecliate

 On November  3rd

 – Afternoon

 –  Evening

 – Weekend

 – Afternoon

 –  Evening

 – Weekend

 Beginner (those new to  English)

 

b) Read the notes Mr.Lam made. Then look at the advertisements and choose a suitable language school for him. Give reasons for your choice.

(Đọc những ghi chú mà Lam đã làm rồi nhìn vào các mẫu quảng cáo và chọn một trường ngoại ngữ thích hợp cho anh ây. Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn)

– Mr.Lam should take an English course at Foreign Language Council due to following reasons: (Ông Lam nên học khóa tiếng Anh tại Hội đồng Ngoại Ngữ bởi những lý do sau:)

+ There are classes in the evening

+ There are classes for beginners and intermediate level students

+ Courses start on November 3rd.

 

Xem đáp án các phần bài tập trong SGK:

 Unit 4 Learning a foreign Language: Getting started

 Unit 4 Learning a foreign Language: Listen and Read

 Unit 4 Learning a foreign Language: Speaking

 Unit 4 Learning a Foreign Language: Listening

 Unit 4 Learning a foreign Language: Write

 Unit 4 Learning a foreign Language: Language Focus 

Từ khóa: