Unit 4 Learning a foreign Language: Speaking

Unit 4 Learning a foreign Language: Speaking

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

SPEAKING (NÓI)

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim, and you are awarded a scholarship of US $ 2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to attend the school you like to go to. The expressions in the box may help you.

(Làm việc theo nhóm. Các bạn là Thu, Tam và Kim, các bạn được thưởng một suất học bổng trị giá 2.000USD để tham dự một khóa học hè tiếng Anh ở nước ngoài. Hãy cố thuyết phục bạn của bạn cùng chọn trường mà bạn thích học. Những từ ngữ trong khung sau có thể giúp bạn).

 I think … (Tôi nghĩ…)

 What do you think … ? (Bạn nghĩ gì…?)

 I agree / disagree because … (Tôi đồng ý/không đồng ý vì… I don;t understand. (Tôi không hiểu)

 Why don’t we …? (Tại sao chúng ta không…?)

 If we go to…. we can … (Nếu chúng ta đi đến …. ta có thể…) We should … (chúng ta nên…)

 Let’s … (Hãy …)

Tam : I think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.

Kim : I disagree because we can;t practice speaking English with native speakers

Thu : Why don’t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom ? If we go there, we can live in dormitory on campus.

Tam : But the course is too expensive. It costs US $2,000.

Kim : What do you think about the Brisbane Institute of English in Australia? 

Thu : I think it’s quite close to Vietnam.

Tam : And we can enjoy the beautiful scenery there.

Kim : If we go there, we can stay with an Australian family to discover their culture and practice English as well.

Thu : People said that they have a good way of teaching English and the course is acceptable. It costs US $ 1,200 

Tam : Let’s go to Autralia to attend that course.

Kim : I absolutely agree with you.

Xem đáp án các phần bài tập trong SGK:

 Unit 4 Learning a foreign Language: Getting started

 Unit 4 Learning a foreign Language: Listen and Read

 Unit 4 Learning a Foreign Language: Listening

 Unit 4 Learning a foreign Language: Reading

 Unit 4 Learning a foreign Language: Write

 Unit 4 Learning a foreign Language: Language Focus 

Từ khóa: