Unit 4 Learning a foreign Language: Write

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

WRITE (VIẾT)

A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải đính kèm địa chỉ người viết và người nhận)

a) Read this letter (Đọc lá thư này)

                                                                                                              25 Lê Duẩn, Quận 1

                                                                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

                                                                                                              Ngày 17 tháng 04 năm 2003

       Kính thưa ông,

       Tôi thấy mẫu quảng cáo của quý trường trên báo Tin Tức Việt Nam số ra ngày hôm nay.

       Tôi quan tâm đến việc học tiếng Việt và tôi muốn biết một số thông tin về trường.

       Tôi nói được một chút tiếng Việt nhưng tôi muốn học đọc và viết. Ông có thể gởi thông tin chi tiết về các khóa học và học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm kiểm tra vấn đáp nếu cần thiết.

       Mong đợi tin ông.

       Kính chào ông,

       John Robinson.

b) Read the advertisements in exercise 5 again. Choose one of the school you want to attend to improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting for more information about the courses and fees. Follow the outline below. 

Đọc lại các mẩu quảng cáo ở bài tập 5. Chọn một trong các trường đó để trau dồi tiếng Anh của bạn. Viết một lá thư hỏi thăm đến học viện để hỏi thêm thông tin về các khóa học và học phí. Dựa theo dàn ý sau:

                                         OUTLINE

Introduction :      – Say how you come to know about the Institution (advertisement                                on newspaper / watch on TV)

                              – Express your interest (want to know more information)

Request :             – State how good your English is; exactly what kind of information                               you want

Further information: Say you are ready to supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

Conclusion :           End with a polite closing

Suggested letter

         Dear Sir,

        I saw your instituted advertisement on Todayd TV program. I am very interested in learning English and I would like some more information about your Institute. I can speak a little English, but I read it very slowly and my writing is bad. So I want to improve my reading and writing. Could you please provide more information about the length of the courses and fees for beginners? I can supply my record of English study if necessary.

        I look forward to hearing from you soon.

                                                                                                  Yours sincerely,

                                                                                                       Lan

Xem đáp án các phần bài tập trong SGK:

 Unit 4 Learning a foreign Language: Getting started

 Unit 4 Learning a foreign Language: Listen and Read

 Unit 4 Learning a foreign Language: Speaking

 Unit 4 Learning a Foreign Language: Listening

 Unit 4 Learning a foreign Language: Reading

 Unit 4 Learning a foreign Language: Language Focus 

Từ khóa: , ,