Unit 5 The Media: Listen and Read

UNIT 5: THE MEDIA

LISTEN AND READ

Phương tiện truyền thông đại chúng:

A. Trước khi báo chí được phát minh, những người rao tin tức trên đường phố thường đi khắp các ngã đường trong thành phố, họ vừa đi vừa rung chuông, rao to những tin tức mđi nhất.

B. Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Kiến Thức Ngày Nay là một irong những tạp chí phổ biến nhâ’t và được cả thanh thiếu niên lẫn người lơn đọc nhiều.

C. Nhờ có TV, mọi người có thể nắm bắt được những thông tin mới nhât và -hưởng thức những chương trình thú vị một cách rẻ tiền và thuận lợi. Ngày nay khán giả xem truyền hình có thể xem nhiều chương trình địa phương và quốc tế đa dạng .rên những kênh truyền hình khác nhau.

D. Giai đoạn tiếp theo của việc phát triển tivi là tivi tương tác. Khán giả xem Tuyền hình có thể đặt câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa.

a. Complete the table with the passage number in which these facts or events are mentioned. (Điền vào bảng với số mục trong đoạn văn vđi thông tin và sự kiện được đề cập đến)

b.

Facts & Events (Thông tin và sự kiện)

Passage number (Số mục đoạn văn)

 1. Remote control are used to interact with TV

D

 2. One of the most popular magazines

B

 3. People of different ages like this magazine

B

 4. Benefit of TV

C

 5. People got the news from fown criers

A

 6. Interactive TV is available now

D

B. Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. What was a town crier ? (Người rao tin tức là gì?)

He was the person who would go though city streets ringing a bell and shouting the latest news.

2. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay Magazine?

(Mức độ phổ biến của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay như thê nào?) 

– It is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.

3. What benefit does TV bring about to people’s life ?

(TV đã mang đến cho cuộc sống con người lợi ích nào?)

– People can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way.

4. What kind of magazines and newspapers do you read ?

(Em đọc loại tạp chí và báo chí nào?)

– I often read “Hoa Hoc Tro” Magazine and “Tuoi Tre” Newspaper.

5. What is your favourite type of media? Why?

(Loại phương tiện truyền thông nào mà em ưa thích nhất ? Tại sao ?)

– I like personal computer best. Because I can surf the Internet, which is a very fast and convenient way to get information.

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 5 The Media: Getting Started

 Unit 5 The Media: Speak

 Unit 5 The Media: Listening

 Unit 5 The Media: Write

 Unit 5 The Media: Language Focus  

Từ khóa: , ,