Unit 5 The Media: Speaking

Unit 5 The Media: Speaking

UNIT 5: THE MEDIA

SPEAKING (NÓI)

a) Work with a partner. Read the dialogue.

Làm việc với bạn cùng học. Đọc bài hội thoại sau.

Liên : Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung?

Trung : Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài liệu hờn.

Liên : Mình thì ngược lại. Mình thích xem thể thao, còn phim tài liệu đôi với minh rất chái

Trung : Nhưng bạn có xem tin tức, đúng không?

Liên : Đúng vậy, mình xem mỗi ngày. Nó cung cấp rất nhiều thông tin.

Trung : Mình cũng thích xem tin tức. Bạn không thích phim nước ngoài, đúng không?

Liên : ừ, mình không thích.

b) Now make similar dialogues. Talk about the programs you like and dislike.

(Làm một bài đối thoại tương tự. Nói về những chương trình em thích hoặc không thích)

Minh : You like watching football, don’t you, Nga ?

Nga : Not really. I’s boring and I don’t like watching it. I prefer drama.

Minh : I’m the opposite. I love watching football, and drama seems quite boring to me.

Nga : But you watch films, don;t you?

Minh : yes, every night. I’s very interesting.

Nga : I enjoy it, too. You don’t like documentaries, do you ?

Minh : No, I don’t

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 5 The Media: Getting Started

 Unit 5 The Media: Listen and Read

 Unit 5 The Media: Listening

 Unit 5 The Media: Write

 Unit 5 The Media: Language Focus   

Từ khóa: , , ,