Unit 6: Competitions (Những Cuộc Thi Đấu)

UNIT 6: COMPETITIONS

(NHỮNG CUỘC THI ĐẤU)

 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 6 Lớp 11 Trang 66

 Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 69

 Listening Unit 6 Lớp 11 Trang 70

 Writing Unit 6 Lớp 11 Trang 72

 Language Focus Unit 6 Lớp 11 Trang 73

Reported Speech with Gerund

Câu tường thuật vói danh động từ.

• Gerund (V-ing) được dùng trong câu tường thuật với các động từ tường thuật như sau: (thay cho S + say + that…)

Accused somebody of + V-ing: tố cáo ai về…

Admit + V-ing: thú nhận làm gì…

Apologize for + V-ing: xin lỗi về…

Deny + V-ing: chối bỏ làm gì…

Insist on + V-ing: nài nỉ về điều gì

Thank sb for + V-ing: cảm ơn ai về điều gì

Warn sb against + V-ing: cảnh bảo ai đừng làm gì

Suggest + V-ing: đề nghị làm gì

Ex: “You took my money”, he said.

Reported Speech -> He accused me of taking his money.

“I’m sorry I’m late”, she said.

Reported Speech -> She apologized for being late.

Từ khóa: , ,