Unit 6 The Environment: Listen and Read

Unit 6 The Environment: Listen and Read

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

Ông Brown đang nói vđi người bảo vệ môi trường tình nguyện:

“Xin cảm phiền, tôi muốn mọi người hãy lắng nghe thật cẩn thận. Trước hết tôi muốn các bạn chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm cần lấy 5 túi nhựa. Mỗi khi bạn có một túi đầy, hãy trở về chỗ tôi vì bạn sẽ cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi dọc theo bờ biển. Nhóm hai sẽ kiểm tra cát, và nhóm ba rà soát giữa các tảng đá. Ông John sẽ thu gom tất cả các túi và mang chúng ra bãi rác. Bà Smith đã tốt bụng chuẩn bị một bữa ăn trưa ngoài trời cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi cả khu vực này hoàn toàn sạch sẽ. Nếu các bạn không tìm ra vị trí của mình, tôi sẽ giúp các bạn đến đó bằng tấm bảng đồ này. Đừng lo lắng … uh… Tôi thất vọng rằng mọi người đã làm hư hại vùng này. Tuy nhiên, chúng ta ở đây để làm một điều gì đó đối với sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm cho bãi biển này trở lại là một nơi thật sạch và đẹp. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc,

a) Match the names in column A with the tasks in column B.

Then write the full sentence. (Kết hợp tên và nhóm ở cột A với công việc phải làm bên cột B, sau đổ viết câu hoàn chỉnh)

A

B

 Group1

 Group 2

 Group 3

 Mr Jones

 Mrs Smith

 Mr Brown

 Collect all the bags and take them to the garbage dump

 Check among the rocks

 Provide a pinic lunch for everyone

 Give out the bags

 Check the sand

 Walk along the shore

Group 1 – f: Group 1 Walks along the shore

Group 2 – e : Group 2 Checks the sand

Group 3 – b : Group 3 Checks among the rocks

Mr Jones – a : Mr Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump

Mrs Smith – c : Mrs Smith provides a pinic lunch for everyone

Mr Brown – d : Mr Brown gives out the bags

b) Answer (Trả lời)

1) Mr Brown is the speaker

2) The listeners are the volunteer conservationists

3) They are on the beach

4) They are going to clear the beach

5) If they work hard today, they will make the beach a clean and beautiful place again.

6) Yes, I have. I collected garbage in my school yards with my friends and put it in the garbage bins.

7) If the pollution continues, the environment might not be fresh, then our life will be damaged.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Unit 6 The Environment: Getting Started

 Unit 6 The Environment: Speaking

 Unit 6 The Environment: Listening

 Unit 6 The Environment: Reading

 Unit 6 The Environment: Write

 Unit 6 The Environment: Language Focus 

Từ khóa: , ,