Unit 6 The Environment: Reading

Unit 6 The Environment: Reading

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

READING (ĐỌC)

Read this poem about the environment. (Đọc bài thơ về môi trường)

                                                  Mẹ ơi Mẹ

                                 “Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

                                 Nếu ô nhiễm vẫn luôn cứ tiếp diễn?”

                                 “À! Thế giới sẽ thành bãi phế thải,

                                 Và tất cả kho tàng sẽ tiêu tan.

5                               Túi nhựa và lon bừa bãi đầy đồng

                                 Và những dòng suối phủ đầy bọt nước

                                 Mọi người vẩn quẳng chai qua hàng rào,

                                 Hãy cứu chúng tôi, hãy mang chúng về

                                 “Nhưng Mẹ ơi Mẹ, nếu con quẳng chai,

10                             Sẽ không có làm ô nhiễm rừng chứ?”

                                 “Thật là bậy bạ, làm thế cũng sai,

                                 Con hãy yên lặng và ngoan đi nhé.

                                 Nếu con tính làm chuyện gì ngớ ngẩn,

                                 Mẹ sẽ lập tức dẫn con về nhà.

15                             Vì ô nhiễm là do những người khác,

                                 Mẹ con mình hãy tận hưởng ngày vui”.

a) Match each word in A to an appropriate explanation in B

(Kết hợp mỗi từ bên cột A với lời định nghĩa đúng bên B)

A

B

 1.   Junk – yard

 2.    end up

 3.    treasure

 4.     foam

 5.    stream

 6.    hedge

 7.    folk

 a)    row of things forming a fence

 b)    people

 c)    a piece of land full of rubbish

 d)    a flow of water

 e)    mass of bubbles of air or gas

 f)     valuable or precious things

 g)    reach a state of

1. junk – yard – c) a piece of land full of rubbish

2. end up – g) reach a state of

3. treasure – f) valuable or precious things

4. foam – e) mass of bubbles of air or gas

5. stream – d) a flow of water

6. hedge – a) a row of things forming a fence

7. folk – b) people

b) Answer. Then write the answers in your exercise book

(Trả lời câu hỏi. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập của em)

1) If all the pollution goes on, the world will end up like a second – hand junk – yard

2) The mother thinks other folk (people) pollute the environment but not her and her son

3) If the boy keeps on asking such questions, his mother will take him home right away.

4) No, I don’t think so, because it shows that the boy is interested in environmental pollution

5) The poet wants US to leann that everyone is responsible for keeping the environment from pollution.

6) To minimize pollution, I could pick up the rubbish and throw it into a trash bin. I should not litter on the ground.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Unit 6 The Environment: Getting Started

 Unit 6 The Environment: Listen and Read

 Unit 6 The Environment: Speaking

 Unit 6 The Environment: Listening

 Unit 6 The Environment: Write

 Unit 6 The Environment: Language Focus  

Từ khóa: , ,