Unit 6 The Environment: Speaking

Unit 6 The Environment: Speaking

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

SPEAKING (NÓI)

a. Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

(Cố gắng thuyết phục bạn cùng học làm những việc sau đây để bảo vệ môi trường. Sử dụng những thành ngữ và những gợi ý cho sẩn. Làm theo ví dụ)

 I think you should … (Tôi nghĩ bạn nên)       Why don’t you… (Tại sao bạn không…?

 Won’t you …? (Bạn sẽ không …?)                  Why not…? (Tại sao không …?)

 It would be better if you… (Sẽ tốt hơn nếu bạn…)

                                                                             What/How about..? Còn về việc…?)

 –  Use banana leaves to wrap food. (Plastic bags are very hard to dissolve / save paper)

    Dùng lá chuối để bọc thức ăn. (Những túi nhựa khó phân hủy / tiết kiệm giấy)

  – Reuse and recycle bottles and cans. (Reduce garbage / save natural resources) Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (Giảm rác thải / tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

 –  Not throw trash onto the water. (Keep the water clean / polluted water can directly do harm to peopled health : kill fish / save natural resources)

    Không quăng rác lên mặt nước. (Giữ cho nước sạch / nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết chết cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

 – Go to school or go to work by bike. (Save energy / keep the air cleaner)

   Đi học hay đi làm bằng xe đạp. (Tiết kiệm năng lượng / giữ không khí sạch hơn) s Put garbage bins around the schoolyard. (Prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean)

 – Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (Ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung / giữ sân trường sạch sẽ). s Use public buses instead of motorbikes. (Avoid traffic jam / reduce exhaust fume / save energy)

   Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe gắn máy. (Tránh kẹt xe / giảm lượng khí thải / tiết kiệm năng lượng)

   Examples:

A : I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food. (Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay vì dùng giấy và túi nhựa)

B : Why ? How come ? (Tại sao ? Sao vậy?)

A : Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That;s how we can save the environment.

 (Vì túi nhựa rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường)

A : I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.

B : Why ? How come ?

A : Because bottles and cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources.

 That’s how we can save the environment.

b. Find the possible answer to the questionnaire. You can use the ideas in section a.

(Tìm câu trả lời thích hợp cho báng câu hỏi, Bạn có thể sử dụng ý kiến ỏ phẩn a)

Questionnaire

Protecting the environment

 How can we…  • Prevent littering? (ngăn chặn xả
 • Save paper? (tiết kiệm giấy?)  rác bừa bãi)
 • Use fewer plastic bags? (dùng ít túi  • Reduce air pollution (giảm ô
 nhựa hơn?)  nhiễm không khí)
 • Reduce water pollution? (giảm Ô  • Reduce the amount of garbage we
 nhiễm nước?)  produce? (giảm lượng rác chúng ta thải ra)

Possible answers

How can we save paper ?

I think we should write on both sides of the paper How can we use fewer plastic bags ?

I think we should save plastic bags, clean and reuse them.

How can we reduce water pollution ?

I think we shouldn;t throw wastes and garbage into sưeams, lakes and even oceans.

How can we prevent littering ?

I think we should discard/throw garbage in waste bins.

How can we reduce air pollution ?

I think we should use less private vehicles and don’t release pollutants into the air. How can we reduce the amount of garbage we produce?

– I think we should try to re-use and recycle things.

c. Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers to the questionnaire in b). (Bây giờ hãy thảo luận với bạn cùng học về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố gắng thuyết phục bạn cùng học làm những việc bạn nghĩ là thiết thực nhất. Dùng những ý kiến và thành ngữ trong việc thuyết phục ở phần a và những câu trả lời cho bảng câu hỏi ở phần b)

Examples (Ví dụ)

I think we should burn trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment. (Tôi nghĩ chúng ta nên đốt những vật bỏ đi để làm giảm lượng rác chúng ta thải ra nhằm bảo vệ môi trường)

No, we shouldnỵt do that. Burning trash will pollute the air. I think the best way to reduce garbage is to reuse and recycle things. (Không, chúng ta không nên làm như vậy. Đốt rác sẽ ô nhiễm không khí. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm lượng rác thải là tái sử dụng và tái chế chúng)

How can we do that? I think only the factory can. (Làm sao chúng ta làm được? Tôi nghĩ chỉ có nhà máy mới có thể làm được thôi)

What about collecting used paper, bottles and cans every day? Its not difficult. (Thế thu nhặt giấy đã dùng, chai lọ và hộp thiếc mỗi ngày thì sao? Điều đó đâu có khó)

That’s a good idea. Let’s do that. (Quả là một ý kiến hay. Chúng ta hãy cùng làm việc đó). 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Unit 6 The Environment: Getting Started

 Unit 6 The Environment: Listen and Read

 Unit 6 The Environment: Listening

 Unit 6 The Environment: Reading

 Unit 6 The Environment: Write

 Unit 6 The Environment: Language Focus

Từ khóa: , ,