Unit 6 The Environment: Write

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

WRITE (VIẾT)

A complaint letter has five sections

 Situation (Tình huống) states the reason for writing (tuyên bố lý do viết)

 Complication (Vấn đề) mentions the problem (đề cập vấn đề)

 Resolution (Giải pháp) makes a suggestion (đưa ra một đề nghị)

 Action (Hành động) talks about future action (nói về hành động tương lai)

 Politeness (Lịch sự) ends the letter politely (kết thúc lá thư một cách lịch sự)

a) Mr.Nhat wrote a complaint letter to the director of L &p Company in Ho Chi Minh City. The five sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter : S, C, R, A, or P. (Ông Nhật viết một bức thư khiếu nại với giám đốc Công ty L&p. Năm phần của lá thư không được sắp xếp đúng thứ tự. Hãy ghi tên mỗi phần với chữ cái thích hợp : S, C, R, A hay P)

                                                                                               26 đường Trần Phú

                                                                                               Hà Nội

                                                                                               Ngày 9 tháng 10 năm 2003

Giám đốc

Công ty Vận tải L&p

431 Đại lộ Lê Lợi

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kính thưa Ông / Bà,

Tôi muôn đề nghị rằng công ty của ông / bà nên nói vđi những tài xế của mình dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên đất trước khi đi.

Tôi viết cho ông / bà về việc các xe tải của ông đỗ lại nghỉ quanh nhà tôi trên đường ra Bắc.

Tôi mong sẽ nghe và thấy được những phản hồi tốt đẹp từ công ty của ông / bà. Khi xe tải của công ty ông / bà đỗ lại nghỉ ngơi một chôc trên đường, quanh nhà tôi, các tài xê đã để lại rất nhiều rác trên đất sau khi họ nghỉ ngơi. Khi xe tải rời đi, mặt đât đầy những rác rưởi và chỉ vài phút sau là chúng bốc mùi và đầy ruồi.

Chân thành cảm ơn,

Trần Vũ Nhật Dear Sir / Madame

Tran Vu Nhat

b) These days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died 76 

and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, and even birds have also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone using this way of catching fish.

(Hổm rày, nhiều người bắt đầu bắt cá ở cái hồ sau nhà bạn. Điều làm bạn lo lắng nhất là họ dùng điện để bắt cá. Rất nhiều cá nhỏ đà chết và nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những con vật khác như ếch, cóc, và thậm chí cả chim cũng chết do bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương nên nghiêm cấm và phạt thật nặng những ai dùng cách đó để bắt cá)

Now, write a letter to the head of the local authorities to complaint about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with :

Dear Mr. President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house…

(Bây giờ, hãy viết một lá thư cho lãnh đạo của chính quyền địa phương để phàn nàn về việc bắt cá ở cái hồ sau nhà bạn. Làm theo dạng SCRAP. Bắt đầu với:

Kính gởi Ngài Chủ Tịch

Tôi viết lá thư này để trình bày về việc bắt cá trong hồ sau nhà tôi…)

Suggested letter.

Dear Mr President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

I am very worried because they don;t use fishing rod or net but use electricity to catch fish. After a short time they leave the lake a lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads and even birds have also died from electric shock waves.

I would suggest the local authorities should prohibit and fine heavily anyone using this way of catching fish.

I look forward to hearing from you and seeing the protection of environment from the local authorities.

Sincerely,

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Unit 6 The Environment: Getting Started

 Unit 6 The Environment: Listen and Read

 Unit 6 The Environment: Speaking

 Unit 6 The Environment: Listening

 Unit 6 The Environment: Reading

 Unit 6 The Environment: Language Focus  

 

Từ khóa: , ,