Unit 7 Saving Energy: Speaking

UNIT 7: SAVING ENERGY

SPEAKING (NÓI)

a. Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save money.

(Hãy nhìn những thành ngữ trong bảng và hình vẽ. Đưa ra những đề nghị về việc làm thế nào tiết kiệm năng lượng)

Example: I think we should turn off the faucet.

(Tôi đề nghị chúng ta nên tắt vòi nước)

I suggest Fixing the faucer. (Tôi đề nghị sửa vòi nước)

Suggestion (Đề nghị)

  I suggest + V – ing … (Tôi đề nghị + V – ing …)

  I think we should … (Tôi nghĩ chúng ta nên …)

  Shall we …? (Chúng ta sẽ …?)

  Why don’t we …? (Tại sao chúng ta không …?)

  How about + V – ing …? (Còn về việc … thì sao?)

  What about + V – ing …? (Còn việc …?)

  Let’s … (Chúng ta hãy)

Response (Phản hồi)

  OK. (Được)

  That’s a good idea. (Quả là ý kiến hay)

  All right. (Được đó)

  No, I don’t want to. (Không, tôi không muốn)

  I prefer to… (Tôi thích… hơn)

  Let’s … (Chúng ta hãy)

b. Shall we turn down the gas fire?

– OK, let’s.

c. Why don’t we turn off the fan? There is nobody in.

– All right.

d. How about turning off the air conditioner? There is nobody in.

– That’s a good idea.

e. What about turning off the lights? There is nobody in.

– All right.

f. Oh, it’s flooding. Let’s turn off the faucet.

– Yes, let’s.

g. I think we should go by bicycle to save the energy

– No, I don’t want to. I prefer to go by motorcycle.

h. I suggest going by bus. It’s cheap. We can save money.

– That’s a good idea.

b. Work in goup of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expressions and ideas in section a. may help you.

(Thực tập theo nhóm 4 người. Vạch ra một kế hoạch hành động nhằm tiết kiệm năng lượng cho lđp học của bạn. Những thành ngữ và ý kiến trong phần a có thể giúp bạn)

Example :

A : I think we should use shower instead of bath to save energy. (Tôi nghĩ chúng ta nên tắm bằng vòi sen thay vì tắm trong bồn tắm)

B : Thatỵs a good idea. (Đó là một ý kiến hay)

C : How about making posters on energy saving and hanging them around our school? (Còn việc làm áp phích về việc tiết kiệm năng lượng và treo chúng quanh trường minh thì sao?)

D : Great! Letỵs do that. (Tuyệt lắm. Chúng ta hãy làm như thế đi)

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 7 Saving Energy: Getting Started

 Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

 Unit 7 Saving Energy: Listen

 Unit 7 Saving Energy: Reading

 Unit 7 Saving Energy: Write

 Unit 7 Saving Energy: Language Focus

Từ khóa: ,