Unit 7 Saving Energy: Write

UNIT 7: SAVING ENERGY

WRITE (VIẾT)

A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion.

(Một bài diễn văn thường gồm 3 phần : Mở bài, thân bài và kết luận)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B.

(Nối từng phần của bài diễn văn trong cột A với một chức năng thích hợp trong cột B)

A

B

Parts of a speech

Functions

 1.      Introduction (Mở bài)

 2.      Body (Thân bài)

 3.      Conclusion (Kết luận)

 A.     Summing up what you have said

 (Tóm lại những gì bạn vừa nói)

 B.      Getting peopled attention and telling them what you are going to talk about.

 (Tranh thủ sự chú ý của mọi người và nói với họ bạn định nói những gì) 

 C.     Giving details in easy- to-understand language

 (Đưa ra những chi tiết bằng những ngôn từ dễ hiểu)

       1 – B               2 – C               3 – A

b) Put the following sections in the correct place to complete a speech.

(Đặt những phần sau thành một bài diễn văn hoàn chỉnh)

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

(Nếu bạn làm theo những quy luật đơn giản sau, bạn không chỉ tiết kiệm được tiền mà môi trường còn trở nên sạch hơn)

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

(Hầu hết chúng ta sử dụng quá nhiều xăng. Bạn có thể giảm bớt lượng này bằng cách)

+ travelling by bicycles or public transport

(di chuyển bằng xe đạp hoặc phương tiện vận chuyển công cộng)

+ having a mechanic check your motorcycle regularly (nhờ thợ máy kiểm tra xe bạn thường xuyên)

3. Good evening, ladies and gentlemen. I;m professor Roberts and tonight I’m going to tell you how to save money.

(Chào buổi tối, thưa quí vị. Tôi là giáo sư Roberts và đêm nay tôi sẽ nói cho bạn biết làm sao để tiết kiệm tiền)

—> Introduction : 3

       Body : 2

       Conclusion : 1

c. Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you.

(Chọn một trong những đề tài sau và chuẩn bị một bài diễn văn để nói trước các bạn cùng lớp. Những ý trong bài kêu gọi có thể giúp bạn)

• Reducing garbage

– Collect plastic bags (Thu nhặt túi nhựa)

– Not keep solid waste with food waste (Đừng để chất thải rắn cùng với thực phẩm thừa)

– Put different kinds of waste in different places (Đặt những loại rác khác nhau ở những nơi khác nhau)

• Reusing paper

– Have a separate waste basket for waste paper (Có một giỏ rác riêng để đựng giấy vụn)

– Keep sheets with single printed page for drafting (Giữ những tờ giấy đã viết hoặc in một mặt để làm nháp)

• Saving energy in the kitchen

– Turn off the lights (Tắt đèn)

– Prepare food carefully before turning on the stove (Chuẩn bị thức ăn kỹ trước khi bật bếp)

– Keep refrigerator door close (Giữ cửa tủ lạnh đóng kín)

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 7 Saving Energy: Getting Started

 Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

 Unit 7 Saving Energy: Speaking

 Unit 7 Saving Energy: Listen

 Unit 7 Saving Energy: Reading

 Unit 7 Saving Energy: Language Focus

Từ khóa: , ,