Unit 8 Celebrations: Speaking

UNIT 8 CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

SPEAKING (NÓI)

This is how to give and respond to compliments. (Đây là cách nói lời khen và đáp lại lời khen tặng)

Give a compliment (Đưa ra lời khen) Respond to a compliment (Đáp lại lời khen)

       Well done. (Tốt lắm)                       Thanks. (Cảm ơn)

Thats a great/an excellent…              It’s nice of you to say so.

(Quả là một… tuyệt vời)                  (Bạn thật dễ thương khi nói thế)

Let me congratulate you on …         That’s very kind of you

(Để tôi chúc mừng bạn về…)           (Bạn thật tử tế)

Read the following situations with a partner, then give and respond to appropriate compliments.

(Đọc những tình huống sau vđi bạn cùng học, sau dó đưa ra và đáp trả những lời khen tặng thích hợp)

a) Trang has just won the first prize in the English speaking contest. (Trang vừa đoạt giải nhất cuộc thi nói tiếng Anh) 

Mai: Well done, Trang

Trang : Thanks.

b) On her mothers birthday, Huyen made a big beautiful cake to celebrate. (Vào ngày sinh nhật Mẹ, Huyền làm một chiếc bánh tuyệt đẹp để chúc mừng)

Mother : That’s a great present, Huyen.

Huyen : Thanks, Mom

c) Tuan is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuan has been nominated as the most effective activist in the town charity program. (Tuấn là một sinh viên năng động. Anh tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện khác nhau trong thị trấn. Tuấn được chọn là người hoạt động xã hội hiệu quả nhất trong chưởng trình từ thiện của thị trấn)

Friends : Congratulations on your nomination, Tuan

Tuan : Itxs very nice of you to say so.

d) Hoa brings to class a new picture she has painted. (Hoa mang đến lđp một bức tranh cô vừa vẽ xong)

You : Thai’s an excellent drawing, Hoa

Hoa : That’s very kind of you to say so.

Now think of situations in which you can compliment your friends and get responses from him/her/them, then make up a dialogues with your partner.

(Bây giờ hãy nghĩ ra những tình huống mà bạn có thể tán dương bạn mình và nhận được những lời đáp trả của người bạn ấy, sau đó làm một bài hội thoại với bạn cùng học)

Linh’s mother bought her a new dress yesterday. Today, she is wearing it to school. (Hôm qua. Me của Linh mua cho cô một cái váy mđi. Hôm nay cô ấy mặc nó đến trường)

You : That’s a very beautiful dress.

Linh : It’s nice of you to say so.

Tham khảo bài giải các phần sau tại đây:

 Unit 8 Celebrations: Getting Started

 Unit 8 Celebrations: Listening

 Unit 8 Celebrations: Write

 Unit 8 Celebrations: Reading

 Unit 8 Celebrations: Language Focus

  

Từ khóa: ,