Unit 9: Deserts (Sa Mạc)

UNIT 9: DESERTS

SA MẠC

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

 Speaking Unit 9 Lớp 12 Trang 99

 Listening Unit 9 Lớp 12 Trang 100

 Writing Unit 9 Lớp 12 Trang 102

 Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

GRAMMAR POINTS.

Connectives (Từ nối câu)

Gồm có 2 loại:

1/ Coordinating conjunctions (liên từ kết hợp): dùng để nối 2 mệnh đề độc lập thành một câu ghép. Các liên từ kết hợp gồm:

• And (và): nổi thêm ý vào mệnh đề trước nó (addition)

• But (nhưng): đưa ra một ý tương phản với mệnh đề trước nó (contract).

• For (vì): đưa ra một lý do giải thích cho hành động ờ mệnh đề trước (reason).

• Or (hoặc là): nói lên sự lựa chọn (choice).

• So (vì vậy): đề cập đến kết quả của hành động ở mệnh đề trước (result).

• Yet (nhưng) (giống như liên từ “but”)

Ex: Fred is antisocial and he can be quite rude.

Fred không thích giao tiếp với người khác và anh ta cỏ thê rắt thô lo.

2/ Transition words (từ chuyên ý): là từ dùng để nổi hai ý liên quan lại với nhau trong câu. Chúng thường được dùng với dấu phẩy hoặc chấm phẩy. Các từ chuyển ý dùng là:

• Moreover, furthermore (hơn nữa): dùng để thêm thông tin cho ý thứ nhất (addition information)

Ex: The dinner was delicious; moreover, it wasn’t expensive.

Bừa ăn tối rất ngon; hơn nữa, nó lại không quá mắc.

Ex: The main course was wonderful; however, we didn’t like the dessert. Món chính rất tuyệt: tuy nhiên, chúng tôi không thích món tráng miệng.

Ex: Last night we went to ABC restaurant. The meal was expensive; therefore, we decided not to return there.

Tối qua chúng tôi đi ăn ở nhà hàng ABC. Bữa ăn quả mắc, do vậy chúng tôi quyết định không trờ lại đó nữa.

Từ khóa: , ,