Write Unit 1 Lớp 8 Trang 15

 UNIT 1: MY FRIENDS

WRITE (VIẾT)

1. Read the information about Tam. (Đọc thông tin về Tâm.)

Tên:               Lê Văn Tâm                     Tuổi: 14

Ngoại hình:    cao, ốm, tóc ngắn đen

Tính cách:      dễ hòa đồng, hài hước, hay giúp người

Địa chỉ:          26 đường Trần Phú, Hà Nội

Gia đình:        mẹ, cha, anh- tên Hùng

Bạn:               Ba, Bảo

Tên của bạn ấy là Lê Văn Tâm và bạn ấy 14 tuổi. Bạn ấy sống ở số 26, dường Trần Phú, Hà Nội với mẹ, cha và anh, tên Hùng. Bạn ấy cao và ốm, và có mái tóc đen ngắn. Bạn ấy dễ hòa đồng, hài hước và hay giúp đỡ. Các bạn thân nhất của bạn ấy là Ba và Bảo.

2. Fill in a similar form for your partner. Use the following questions as prompts.

(Bây giờ điền một mẫu tương tự về một bạn cùng học của em. Dùng các câu hỏi sau như những câu gợi ý.)

Name :               Tran Minh Viet             Age : 13

Appearance :      slim, short black hair 

Character :          funny (vui tính), helpful

Address :             10 Ngo Quyen Street, District 5, HCMCIty Family : father, mother and young sister -Hoa

Friends :              Dong , Thu

3. Now write a paragraph about your partner. (Bây giờ hãy viễt một đoạn văn ngắn về bạn cùng học của em.)

My friend’s name is Tran Minh Viet. He’s thirteen years old. He’s slim and has short black hair. He’s very funny and helpful.He lives at 10 Ngo Quyen Street, District 5, HCM City, with his father, mother and. younger sister Hoa. His younger sister is eight years old. His best friends are Dong and Thu.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 1 Lớp 8 Trang 10

 Listen and Read Unit 1 Lớp 8 Trang 10

 Speak Unit 1 Lớp 8 Trang 11

 Listen Unit 1 Lớp 8 Trang 12

 Read Unit 1 Lớp 8 Trang 13

 Language Focus Unit 1 Lớp 8 Trang 16

Từ khóa: , ,