Writing Unit 10 Lớp 12 Trang 113

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

WRITING (VIẾT)

Task 1. Theo cặp em hãy đưa ra vài biện pháp đê nghị đê giải quyết những vấn đề đặt ra sau:

• Người ta chưa biết nhiều về yêu cầu bảo vệ các động vật quí hiếm và gặp nguy cơ tuyệt chủng.

• Các dự án để bảo tồn thú bị tuyệt chủng không có đủ kinh phí.

• Môi trường sống của động vật bị nguy cơ tuyệt chủng đang bị tàn phá và ô nhiễm nghiêm trọng.

• Những người sống gần hay trong các môi trường sống của thú bị tuyệt chủng đang có điều kiện sổng tồi tệ và phải kiếm sống nhờ vào các sản phẩm từ thú hoang dã.

• Một sô nước chưa có luật bảo vệ động vật gặp nguy cơ tuyệt chùng.

• Người ta vẫn tiếp tục mua sản phẩm thời trang làm từ động vật hoang dã.

• Chưa có đủ các khu bảo tồn môi trường sống cho động vật hoang dã.

Example:

– People do not know much about the need to protect rare and endangered animals. We should have different activities to raise people’s awareness of the need to protect these animals.

Task 2. Viết một đoạn văn về các biện pháp bảo vệ động vật bị tuyệt chủng theo các ý thảo luận ở Task 1. Hãy bắt đầu đoạn văn với:

“There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals”.

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to raise people’s awareness of the urgent needs to protect these animals. For example they hold international conferences, seminars and forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time they should appeal to governmental agencies in the world to contribute to the programmes of protecting and preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to the fund of preserving the earth’s valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all kinds of beings to live in.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 10 Lớp 12 Trang 106

 Speaking Unit 10 Lớp 12 Trang 109

 Listening Unit 10 Lớp 12 Trang 111

 Language Focus Unit 10 Lớp 12 Trang 114

Từ khóa: , ,