Writing Unit 13 Lớp 11 Trang 151

UNIT 13: HOBBIES

WRITING (VIẾT)

Viết về bộ sưu tập cùa em, theo hướng dẫn số bước gợi ý dưới đây:

Bước 1. Đọc kĩ những gợi ý đã cho. Em suy nghĩ và chọn một bộ sưu tập mà mình hay một người nào đó có hoặc một bộ sưu tập mình có thề hình dùng được trong đầu.

Bước 2. Suy nghĩ tìm các ý, sau đó tồ chức lại các ý các em đã nghĩ ra theo trật tự lôgic, dựa vào trình tự của bài đọc và phần Speaking.

Bước 3. Thực hành viết về bộ sưu tập theo trật tự các ý các em đã tổ chức lại.

Bước 4. Trước khi hoàn thành bài viết, em đọc lại bài viết cẩn thận, kiểm tra lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

Tham khảo bài mẫu

My hobby is collecting stamps, I started to collect stamps 6 years ago. I have been collecting both local stamps and foreign stamps from the letters of friends and relatives.
I classify the stamps into categories. I put stamps of animals, flowers, birds… on different pages. 1 keep them in two albums, one for local and the other for foreign ones.
Collecting stamps helps me to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be a good geography.
I plan the stamp exhibitions to learn from experienced stamp collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 13 Lớp 11 Trang 146

 Speaking Unit 13 Lớp 11 Trang 148

 Listening Unit 13 Lớp 11 Trang 150

 Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

Từ khóa: , ,