Writing Unit 15 Lớp 12 Trang 168

Writing Unit 15 Lớp 12 Trang 168

 UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

WRITING (VIẾT)

Task 1. Theo cặp, nhìn vào biểu đồ về số giờ làm việc nhà trung bình của nam và nữ với các tình trạng hôn nhân khác nhau, trả lời các câu hỏi:

1. Một cách tổng quát thì ai làm việc nhà nhiều hơn?

2. Phụ nữ đã kết hôn phải làm ít hay nhiều việc nhà hơn khi họ có thêm con?

3. Phụ nữ và nam giới đã lập gia đình mất bao nhiêu giờ để làm việc nhà mỗi tuần?

4. Đàn ông và phụ nữ đã kết hôn nhưng không có con mất bao nhiêu thời gian để làm việc nhà hàng tuần?

5. Đàn ông và phụ nữ có một hoặc hai con phải mất bao nhiêu thời gian để làm việc nhà mỗi tuần?

6. Số giờ làm việc nhà hàng tuần cùa đàn ông và phụ nừ có ba hoặc hơn ba con là bao nhiêu?

7. Theo em người ta phải làm gì để giảm số giờ làm việc nhà hàng tuần không công bàng giữa nam giới và phụ nữ đã kết hôn?

Đáp án.

1. In general, married women do more housework than men do.

2. They have to do more housework when they have more children.

3. Married men have to do less housework when they have more children.

4. Married men and women without children spend 20 and 30 hours on their housework per week respectively.

5. It takes men and women with one or two children 15 and 50 hours respectively to do their housework every week. 

6. They are 10 and 55.

7. (Suggested) Married men should spend more time sharing the housework with their wives.

Task 2. Dựa vào thông tin trong biểu đồ và các câu trả lời trong Task 1 để viết một bài mô tả biểu đồ.

Đáp án gợi ý.

The column chart illustrates the average hours of housework per week done by married women in comparison with married men.

In households where there are no children, women are reported to work some 30 hours per week in housework. Men’s contribution to this work averages a considerably lower 18 hours.

When children enter the household, however, the inequality becomes even more pronounced. In families of 1 – 2 children, men maintain approximately the same number of hours of housework as in childless households, but the number of hours women work in the home rise to 52 per week, much of which, no doubts, is due to childcare responsibilities.

Interestingly, when there are three or more children in the household, men are found to work even fewer hours around the house than before the appearance of the third child. Whereas women’s unpaid hours rise to approximately 56 per week, the corresponding figure for men, 16, actually represents a decrease.

The chart suggests that if women are to gain social equality, they should first be liberated from familial responsibilities. This can only be done if men lend a more helpful hand to women in doing domestic chores.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 15 Lớp 12 Trang 162

 Speaking Unit 15 Lớp 12 Trang 165

 Listening Unit 15 Lớp 12 Trang 167

 Language Focus Unit 15 Lớp 12 Trang 169

Từ khóa: , ,