Writing Unit 5 Lớp 11 Trang 61

UNIT 5: ILLITERACY

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. varied                              

2. rise                              

3. who    

4. number  

5. different

6. between

7. dramatically

8. for

Task 2. Viết một đoạn văn khoảng 100 từ, mô tà các thông tin trong bảng. (Có thể xem bài mẫu ở Task 1)writing unit 5 lop 11

 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 5 Lớp 11 Trang 56

 Speaking Unit 5 Lớp 11 Trang 59

 Listening Unit 5 Lớp 11 Trang 60

 Language Focus Unit 5 Lớp 11 Trang 63 

 

Từ khóa: , ,