Writing Unit 7 Lớp 12 Trang 80

UNIT 7:  ECONOMIC REFORMS

WRITING (VIẾT)

 

Bảng kê dưới đây cho biết những thành tựu mà Chính quyền và nhân dân đảo Tango đã đạt được trong vài lãnh vực kinh tế sau hai thập kỷ cải cách kinh tế. Hãy đọc kỹ các thông tin và làm các bài tập theo sau.

Task 1. Trả lời các câu hỏi sau:

1. Tình hình kinh tế ở Tango như thế nào trước năm 1980?

2. Em có thể nói gì về tình hình kinh tế cùa Tango từ năm 1980 đến 2000?

3. Theo em chính quyền và nhân dân đảo Tango đã làm gì để đạt được những kết quả ấy?

Gợi ý.

• Các em sử dụng các từ ngữ và cấu trúc để mô tả nền kinh tế Tango nói chung và sự phát triển của các ngành trong các thời điểm: trước 1980, 1980, 1990 và 2000: stagnant, under-developed, increase, decrease, steadily, by… percent… 

1. It was completely under-developed and stagnant. All aspects of the economy was in ruins.

2. It is said that the economic situation in Tango has increasing steadily in every aspect, specially in export, from zero percent in 1980 mounting to 5.3 percent in 2000.

3. It was certain that the Government and Tango’s people carried out economic reforms radically.

Task 2. Dựa vào các thông tin trong bảng, em hãy viết bài báo cảo khoảng 150 từ về sự phát triên kinh tế của Tango. Trong bài báo cáo của em phái bao gồm các chi tiết như:

1. Tình hình kinh tế của Tango trước 1980

2. Các biện pháp mà chính quyền và nhân dân đảo Tango đã dùng để vượt qua các khó khăn ấy.

3. Những thành tựu họ đã đạt được như kết quả của cuộc cải cách.

Em có thể bắt đầu bài báo cáo như sau:

The Government and the people of Tango started their overall economic reform in the mid 1970s. Before that time, the economy of the country was in ruins such as: Agriculture: -0.5%, Fishery: -0.4%, Forestry: -0.2%, Industry: -0.6%, Construction: -0.3% and Export: 0%. As a result, the economy was under-developed, the country was poor, the people led a poor life, production was stagnant. 

To solve the problems, the economic reform was applied in some sectors of the economy. From the information from the table, we can say that since the economic reform, Tango country has undergone substantial changes, all branches of economy increased steadily : Export: 5.3%, rose 2.3% against 1980; Industry: 4.5%, rose 2.2% against 1980; Construction: 6.4%, rose 1.9% against 1980. As can be seen in the table, construction developed best, before 1980, it was only -0,3%, but in 2000, it increased to 6,4%.

In short, we believe that thanks to the economic reform, the Government and people of will gain greater achievements and developed miraculously from a poor country to a developing country or a very rich country.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 7 Lớp 12 Trang 74

 Speaking Unit 7 Lớp 12 Trang 77

 Listening Unit 7 Lớp 12 Trang 79

 Language Focus Unit 7 Lớp 12 Trang 81

 

Từ khóa: , ,