Writing Unit 8 Lớp 12 Trang 89

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Hãy mô tả thế giới mà em muốn sống vào năm 2020.

o Under the threat of terrorism: trong sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố

o Live in harmony: sống trong sự hài hòa

o Live in a clean healthy environment: song trong môi trường trong sạch, lành mạnh

o My main desire is… .mong ước / khao khát / khát vọng chính của tôi là…

o Materialistic (a): theo chủ nghĩa vật chất, nặng về vật chất 

Đáp án gợi ý.

World peace: peaceful world, no war, no conflicts, no threat of terrorism, people live in harmony

Employment: everyone has a job

Environment: clean and healthy, less noise, less pollution, larger parks, wildlife is protected

People: less materialistic, less selfish, less violent and more loving

Em hãy so sánh những mong muốn của minh với các ý trong bài mẫu và viết nháp những ý chính.

Task 2. Em hãy viết về một thế giới lý tưởng mà em muốn sống vào năm 2020, dùng các ý em đã thảo luận ở Task 1.

I would like to live in a peaceful and clean world. I would also wish in the future, all cars that run on petrol would be replaced by solar cars, so the environment will become very cleaner and healthier. There will be less air pollution around us. We won`t be disturbed by the noise of vehicles. Our children will have larger parks to play in. Every one has a good job. When people have good jobs, they will not have any conflicts. Their living standards will be improved. At that time all of us will be living in harmony. Everybody will be less selfish, less violent, and more loving. 

My main desire is a peaceful world, in which, there will be no war, no threat of terrorism.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 8 Lớp 12 Trang 84

 Speaking Unit 8 Lớp 12 Trang 87

 Listening Unit 8 Lớp 12 Trang 88

 Language Focus Unit 8 Lớp 12 Trang 90

 

Từ khóa: , ,