Giải bài tập áp suất khí quyển

Thứ tư , 27/07/2016, 16:36 GMT+7
     

BÀI 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

 

I. Sá»° Tá»’N TẠI CỦA ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

Giải bài tập 1 trang 32 SGK vật lý 8: Hút bá»›t không khí trong má»™t vỏ há»™p Ä‘á»±ng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ há»™p bị bẹp theo nhiều phía (hình 9.2 SGK). Hãy giải thích tại sao?

Trả lời

Khi hút bá»›t không khí nhÆ° vậy thì áp suất không khí bên trong há»™p sữa sẽ nhỏ hÆ¡n áp suất bên ngoài. Khi Ä‘ó vỏ há»™p chịu tác dụng của áp suất không khí tác dụng từ ngoài vào làm cho nó bị bẹp Ä‘i theo mọi phía.

Giải bài tập 2 trang 32 SGK vật lý 8: Cắm má»™t ống thủy tinh ngập trong nÆ°á»›c, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ổng ra khỏi nÆ°á»›c nhÆ° hình vẽ (9.3 SGK). NÆ°á»›c có chảy ra khỏi ống hay không? Tại sao?

Trả lời

Do áp lá»±c của không khí tác dụng vào nÆ°á»›c từ phía dÆ°á»›i lên lá»›n hÆ¡n trọng lượng của cá»™t nÆ°á»›c nên nÆ°á»›c không chảy ra khỏi ống.

Giải bài tập 3 trang 32 SGK vật lý 8: Trong thí nghiệm của câu hỏi 2, nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên ống ra thì xảy ra hiện tượng gì? Giải thích tại sao?

Trả lời

Nếu bỏ ngón tay bịt đầu ống ra thì phần không khí phía trên cá»™t nÆ°á»›c trong ống thông vá»›i khí quyển, áp suât khí trong ồng cá»™ng vá»›i áp suất cá»™t nÆ°á»›c sè lá»›n hÆ¡n áp suất khí quyển làm cho nÆ°á»›c chảy ra khỏi ống. 

Giải bài tập 4 trang 33 SGK vật lý 8: Thi nghiệm 3: Năm 1654, Ghê-ric (1602-1678), Thị trÆ°Æ¡ng thành phô Mac-Ä‘Æ¡-bua của Đức Ä‘ã làm thí nghiệm sau (hình 9.4 SGK): Ông lấy hai bán cầu bằng đồng rá»—ng, đường kính khoảng 30 cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau sao cho không khí không lọt vào được.

Sau Ä‘ó ông dùng máy bÆ¡m rút không khí bên trong quả cầu ra ngoài qua má»™t van gắn vào má»™t bán cầu rồi Ä‘óng khóa van lại. Người ta phải dùng hai Ä‘àn ngá»±a, má»—i Ä‘àn tám con mà cÅ©ng không kéo được hai bán cầu rời ra. Hãy giải thích tại sao?

Trả lời

Rút hết không khí bên trong quả cầu ra thì áp suất không khí bên trong quả cầu không còn, khi Ä‘ó vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ mọi phía làm cho hai bán cầu ép chặt vào nhau. Chính vì vậy mà lá»±c của hai Ä‘àn ngá»±a, má»—i Ä‘àn 8 con vẫn không kéo được hai bán cầu rời ra được.

 

II. ĐỘ LỚN CỦA ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

Giải bài tập 5 trang 33 SGK vật lý 8: Nhà bác học Tô-ri-xen-li (1608-1647) người I-ta-li-a là người đầu tiên Ä‘o được Ä‘á»™ lá»›n của áp suất khí quyến. Ông lấy má»™t ống thủy tinh dài khoảng 1 m, đổ đầy thủy ngân vào nhÆ° hình vè bên.

Lấy ngón tay bịt miệng ông rồi quay ngược ống xuống. Sau dó, nhúng chìm miệng ống vào má»™t chậu Ä‘á»±ng thủy ngân rồi bỏ ngón tay bịt miệng ống ra. á»’ng nhận thấy thủy ngân trong ống tụt xuống, còn lại khoảng 76 cm tính từ mặt thoáng của thủy nhân trong chậu.

Các áp suất tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B (ở trong ống) có bằng nhau không? Tại sao?

Trả lời

Ta thây hai Ä‘iểm A và B cùng nằm trên má»™t mặt phăng ngang trên mặt chất lỏng nôn các áp suát tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B (ở trong ông) là bằng nhau.

Giải bài tập 6 trang 34 SGK vật lý 8: Trong thí nghiệm Tôrixenli (ở C5), áp suất tác dụng lên A là áp suất nào? Lên B là áp suất nào?

Trả lời

Áp suất tác dụng lên:

- A là áp suất khí quyển.

- B là áp suất gây bởi trọng lượng của cá»™t thuy ngân cao 76 cm trong ông. 

Giải bài tập 7 trang 34 SGK vật lý 8: Trong thí nghiệm Tôrixenli (ở C5). Hãy tính áp suất do cá»™t thủy ngân tác dụng lên B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/m3. Từ Ä‘ó suy ra Ä‘á»™ lá»›n của áp suất khí quyển.

Trả lời

Áp suất tác dụng lên B là: p = h.d = 0,76.136000 = 103360N/m2.

Áp suất khí quyến là 103360N/m2 (vì áp suất khí quyển gây ra tại A bằng áp suất gây bởi trọng lượng của cá»™t thủy ngân cao 76cm trong ống).

 

III. VẬN DỤNG

Giải bài tập 8 trang 34 SGK vật lý 8: Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Trả lời

Ta thấy áp lá»±c tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giây từ phía dÆ°á»›i lên lá»›n hÆ¡n trọng lượng của phần nÆ°á»›c trong cốc nên nÆ°á»›c không chảy ra ngoài.

Giải bài tập 9 trang 34 SGK vật lý 8: Nêu ví dụ chứng tỏ sá»± tồn tại của áp suât khí quyển.

Trả lời

- Trên nắp các bình nÆ°á»›c lọc thường có má»™t lá»— nhỏ thông vá»›i khí quyển để lấy nÆ°á»›c dá»… dàng hÆ¡n.

Các bình pha trà thường có má»™t lá»— nhỏ trên nắp để thông vá»›i khí quyển, nhÆ° thế sè rót nÆ°á»›c dá»… hÆ¡n.

Giải bài tập 10 trang 34 SGK vật lý 8: Nói áp suất khí quyển bằng 76 cmHg nghÄ©a là thế nào? Tính áp suất này ra N/m2.

Trả lời

NghÄ©a là áp suất khí quyển bằng áp suất gây bởi trọng lượng của má»™t cá»™t thủy ngân cao 76 cm.

Ta có: p = h.d = 0,76.136000 = 103360N/m2.

Giải bài tập 11 trang 34 SGK vật lý 8: Trong thí nghiệm của Tô-ri-xen-li, giả sá»­ không dùng thủy ngân mà dùng nÆ°á»›c thì cá»™t nÆ°á»›c trong ống cao bao nhiêu? á»’ng Tô-ri- xen-li phải đặt dài ít nhất là bao nhiêu?

Trả lời

Độ cao của cá»™t nÆ°á»›c trong ống là:

Ta có: p = h.d  h = p/d = 103360/10000 = 10,336 (m)

NhÆ° vậy ống Tô-ri-xen-li phải có Ä‘á»™ cao ít nhất là 10,336 m. 

Giải bài tập 12 trang 34 SGK vật lý 8: Tại sao không thế tính trá»±c tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h?

Trả lời

Ta thấy Ä‘á»™ cao của cá»™t khí quyển không thể xác định chính xác, mặt khác trọng lượng riêng của khí quyến thay đổi nên không thể tính trá»±c tiếp áp suất khí quyến bằng công thức p = d.h.

 

C. GIẢI BÀI TẬP

B1. Càng lên cao, áp suất khí quyển:

A. Càng tăng.                                     B. Càng giảm.

C. Không thay đổi.                             D. Có thể tăng và cÅ©ng có thể giảm.

Trả lời

Chọn câu B: Càng giảm.

B2. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào do áp suất khí quyển gây ra?

A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nÆ°á»›c nóng sẽ phồng lên nhÆ° cÅ©.

B. Săm ruá»™t xe đạp bÆ¡m căng để ngoài nắng có thế bị nổ.

C. Dùng má»™t ông nhá»±a nhỏ có thể hút nÆ°á»›c từ cốc vào miệng.

D. Thổi hÆ¡i vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên.

Trả lời

Chọn câu C: Dùng má»™t ống nhá»±a nhỏ có thế hút nÆ°á»›c từ cốc vào miệng.

B3. Tại sao nắp ấm pha trà thường có má»™t lá»— hở nhỏ?

Trả lời

Để rót nÆ°á»›c dá»… dàng. Nhờ có lá»— thủng trên nắp ấm mà khí trong ấm thông vá»›i khí quyển, áp suất khí trong ấm cá»™ng vá»›i áp suất nÆ°á»›c lá»›n hÆ¡n áp suất khí quyển, bởi vậy mà nÆ°á»›c trong ấm chảy ra ngoài dá»… dàng hÆ¡n.

B4. Lúc đầu để má»™t ông Tôrixenli thẳng đứng và sau Ä‘ó đế nghiêng (hình bên), ta thấy chiều dài của cá»™t thủy ngân thay đổi còn chiều cao không đổi. Hãy giải thích. 

Trả lời

Khi đế ống Tôrixenli thẳng đứng, áp suất khí quyển bằng áp suất của cá»™t thủy ngân gây ra ở Ä‘áy ống (PA = Pkq).

Khi bắt đầu nghiêng ống, chiều cao của cá»™t thủy ngân giảm, nghÄ©a là áp suất tại Ä‘iểm A trong ông nhỏ hÆ¡n áp suất tại Ä‘iểm B ngoài ống. Áp suất tại Ä‘iếm B là áp suất trên mặt thoáng của thủy ngân, Ä‘ó chính là áp suất khí quyến, lúc Ä‘ó PA < Pkq Do chênh lệch về áp suất Ä‘ó nên thủy ngân ở trong chậu chuyển vào ông Tôrixenli cho đến khi Ä‘á»™ cao của thủy ngân bằng Ä‘á»™ cao ban đầu, nghÄ©a là pA = pkq. Bởi vậy khi để nghiêng ống Tôrixenli, chiều dài của cá»™t thủy ngân thay đổi còn chiều cao không đổi.

B5. Má»™t căn phòng rá»™ng 4m, dài 6m, cao 3m.

a. Tính khôi lượng của không khí chứa trong phòng. Biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m3.

b. Tính trọng lượng của không khí trong phòng.

Trả lời

Thế tích của phòng là: V = 4.6.3 = 72 (m3)

a. Khối lượng không khí trong phòng là: m = V.D = 72 X 1,29 = 92,88 (kg)

b. Trọng lượng của không khí trong phòng là: P = m.10 = 92,88.10 = 928,8(N).

B6. Vì sao nhà du hành vÅ© trụ khi Ä‘i ra khoảng không vÅ© trụ phải mặc má»™t bá»™ áo giáp?

Trả lời

Trong cÆ¡ thể của con người và cả máu đều có không khí. Áp suất của không khí bên trong con người bằng áp suất khí quyển. Con người sống trong sá»± cân bằng giữa áp suất bên trong và bên ngoài cÆ¡ thể.

Khi con người từ tàu vÅ© trụ bÆ°á»›c ra khoảng không, áp suất từ bên ngoài tác dụng lên cÆ¡ thể là rất nhỏ, có thể xấp xỉ bằng 0. Con người không thể chịu được sá»± phá vỡ cân bằng áp suất nhÆ° vậy. Áo giáp của nhà du hành có tác dụng giừ cho áp suất bên trong áo giáp có Ä‘á»™ lá»›n xấp xỉ bằng áp suất khí quyển bình thường trên mặt đất.

 
vat ly lop 8 bai 9 giai bai tap vat ly lop 8 bai 9 bai 9 vat ly lop 8