Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

ĐỊA LÍ 7 BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ BẮC MĨ

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi trên lãnh thổ Bắc Mĩ.

Trả lời:

– Lúa mì: phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

– Ngô, bò sữa, lợn: phía nam Hoa Kì.

– Cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía,…), cây ăn quả: ven vịnh Mê-hi-cô

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 124 SGK địa lý 7: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?

Trả lời:

Những điều kiện làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca- na-đa phát triển đến trình độ cao:

– Diện tích đất nông nghiệp lớn.

– Trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến.

– Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực, công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ.

Giải bài tập 2 trang 124 SGK địa lý 7: Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

– Lúa mì: phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

– Ngô, bò sữa, lợn: phía nam Hoa Kì.

– Cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía,…), cây ăn quả: ven vịnh Mê-hi-cô.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-đa?

A. Năng suất cao.                                       B. Sản lượng lớn.

C. Diện tích rộng.                                       D. Tỉ lệ lao động cao.

2. Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, biểu hiện ở:

A. Quy mô diện tích lớn.

B. Sản lượng nông sản cao.

C. Chất lượng nông sản tốt.

D. Sản xuất gắn liền với chế biến, vận chuyển và tiêu thụ.

3. Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở

A. Đồng bằng Bắc Mĩ.

B. Phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì;

C. Ven vịnh Mê-hi-cô

D. Vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì

Từ khóa: , ,