Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)

ĐỊA LÍ 9 BÀI 41: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– Nhận biết vị trí địa lí và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế – xã hội

– Nêu được giới hạn, diện tích của tỉnh (thành phố); các đơn vị hành chính và trung tâm kinh tế chính trị cúa tỉnh (thành phố).

– Trình bày được đặc điểm cua địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất, thực vật, khoáng sản của tính (thành phố).

– Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố).

– Xác định trên bán đồ vị trí địa lí của tỉnh (thành phố).

– Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm tự nhiên của tinh (thành phố).

II. GỢI Ý THỰC HIỆN (theo ở SGK)

A. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thố và sự phân chia hành chính

1. Vị trí và lãnh thổ

– Phạm vi lãnh thổ. Diện tích.

– Ý nghĩa cùa vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế — xã hội.

2. Sự phân chia hành chính

– Quá trình hình thành tỉnh (thành phố).

– Các đơn vị hành chính.

B. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

1. Địa hình

– Những đặc điểm chính của địa hình.

– Ảnh hưởng của địa hình tới phân bố dân cư và phát triển kinh tế – xã hội.

2. Khí hậu

– Các nét đặc trưng về khí hậu (nhiệt độ, độ ấm, lượng mưa, sự khác biệt giữa các mùa,…).

– Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) và đời sống.

3. Thuỷ văn

– Mạng lưới sông ngòi: Đặc điểm chính của sông ngòi (hướng dòng chảy, chế độ nước). Vai trò của sông ngòi đối với đời sông và sản xuất.

– Hồ: Các hồ lớn. Vai trò của hồ.

– Nước ngầm: Nguồn nước ngầm. Khả năng khai thác. Chất lượng nước đối với đời sống và sản xuất.

4. Thổ nhưỡng

– Các loại thổ nhưỡng. Đặc điếm của thổ nhưỡng. Phân bô thổ nhưỡng.

– Y nghĩa của thô nhưỡng đối với sản xuất.

– Hiện trạng sử dụng đất.

5. Tài nguyên sinh vật

– Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên (đặc biệt chú ý tới độ che phủ rừng).

– Các loài động vật hoang dã và giá trị của chúng.

– Các vườn quốc gia. ổ. Khoáng sản

– Các loại khoáng sản chính và sự phân bố.

– Ý nghĩa của khoáng sản đối với sự phát triển các ngành kinh tế.

Kết luận: Nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự nhiên tới đời sống, kinhh tế – xã hội.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế — xã hội của tinh (thành phố).

2. Theo em, thành phần tự nhiên nào có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh tê – xã hội của tỉnh (thành phô).

3. Vẽ biểu đồ thế hiện cơ cấu sử dụng đất của tỉnh (thành phô). Nêu nhận xét về hiện trạng sử dụng đất.

Từ khóa: , ,