Giải bài tập sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải bài tập sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

Kết luận về sự nớ vì nhiệt của chất lỏng.

* Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

* Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

* Chất lỏng nở vì nhiệt hơn chất rắn.

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Câu 1: Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích.

Hướng dẫn

Mực nước màu trong ông thuỷ tinh dâng lên. Mực nước trong ống dâng lên vì khi nước trong bình được làm nóng, nước nở ra làm tăng thể tích nước.

Câu 2: Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh?

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng.

Hướng dẫn

Mực nước trong ống thuỷ tinh hạ xuống, vì nước lạnh đi, co lại. (Học sinh tự làm thí nghiệm).

Câu 3: Hãy quan sát hình (SGK) mô tả thí nghiệm về sự nỏ’ vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.

Hướng dẫn

Khi cùng tăng nhiệt độ như nhau với ba chất lỏng: rượu, dầu, nước thì rượu nở ra (tăng thể tích) nhiều nhất kế đến là dầu, còn nước tăng thể tích rất ít.

Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Câu 4: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích nước trong bình (1)… khi nóng lên, (2)… khi lạnh đi.

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3)…

Hướng dẫn

a) Thể tích nước trong bình (1) tăng khi nóng lên, (2) giảm khi lạnh đi.

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3) khác nhau.

Câu 5: Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ thật đầy ấm?

Hướng dẫn

Khi đun nước, ta không nên đố thật đầy ấm vì do tính chất “chất lỏng nở ra khi nóng lên và chất lóng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn” nên làm nước tràn ra ngoài khi nước nóng lên.

Câu 6: Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Hướng dẫn

Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy vì để tránh trường hợp: nhiệt độ nơi sản xuất thấp hơn nơi bảo quản nước ngọt làm thể tích nước ngọt trong chai nở ra có thể làm bung nút chai, khó bảo quản nước ngọt thật lâu.

Câu 7: Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình (SGK), ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực chất lỏng trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao?

Hướng dẫn

Ta thấy khi nhiệt độ tăng mực chất lỏng trong ống có tiết diện nhỏ sẽ dâng lên cao hơn vì: Hai bình chứa cùng loại và cùng lượng chất lỏng nên chúng nở vì nhiệt như nhau khi nhiệt độ tăng, chất lỏng nở vì nhiệt dâng lên trong hai ống có thể tích bằng nhau. Do đó ống nào có tiết diện nhỏ thì mực chất lòng sẽ cao hơn.

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

1. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

B. Trọng lượng của chất lỏng giảm.

c. Thể tích của chất lỏng tăng.

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng.

Hướng dẫn

Chọn câu C: Thể tích của chất lỏng tăng.

2. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong bình thuỷ tinh? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Khôi lượng riêng của chất lỏng tăng.

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

C. Khôi lượng riêng của chất lỏng không thay đổi.

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.

Hướng dẫn

Chọn câu B: Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

3. Hãy mô tả thí nghiệm ở hình vẽ (sách bài tập) và giải thích.

Hướng dẫn

Khi đun, ban đầu mực nước trong ống tụt xuống một chút, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Bởi vì, bình thuỷ tinh tiếp xúc với ngọn lửa trước, nở ra làm cho chất lỏng trong ống tụt xuống. Sau đó, nước cũng nóng lên và nơ ra. Vì nước nở nhiều hơn thuỷ tinh, nên mực nước trong ống lại dâng lên và dâng lên cao hơn mức ban đầu.

4. Tại sao các bình chia độ thường có ghi 20° C ?

Hướng dẫn

Vì thể tích của bình phụ thuộc nhiệt độ. Trên bình ghi 20°C, có nghĩa là các giá trị về thể tích ghi trên bình đúng ở nhiệt độ trên. Khi đổ chất lỏng ở nhiệt độ khác 20°C vào bình thì giá trị đo được không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên sai sô này rất nhỏ, không đáng kể với thí nghiệm không đòi hỏi độ chính xác cao.

5*. An định đổ đầy nước vào một chai thuỷ tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá trong tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao?

Hướng dẫn

Vì chai có thể bị vỡ, do nước khi đông đặc lại thành nước đá thì thế tích tăng.

6. Dùng những dụng cụ chính xác, người ta đo được thể tích của cùng một lượng benzen (chất lỏng dễ cháy) ở những nhiệt độ khác nhau.

a) Hãy tính độ tăng thể tích (so với Vo) theo nhiệt độ rồi điền vào bảng.

Nhiệt độ

Thế tích (cm3)

Độ tăng thế tích (cm3)

0

Vo = 1000

V0 = …

10

V1 = 1011

V1 = …

20

V2 = 1022

V2 = …

30

V3 = 1033

V3 = …

40

V4 = 1044

V4 = …

b) Vẽ lại vào vớ hình (sách bài tập), dùng dấu + để ghi độ tăng thê tích ứng với nhiệt độ (ví dụ trong hình là độ tăng thể tích V2 ứng với nhiệt độ 20°C).

– Các dấu + có nằm trên một đường thẳng không?

– Có thế dựa vào đường biểu diễn này đế tiên đoán độ tăng thế tích ở 25°c không? Làm thế nào?

Hướng dẫn

a) V0 = 0

V1 = 11 cm

V2 = 22 cm

V3 = 33 cm

V4 = 44 cm

b) Có. Khoảng 27 cm3

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Hiện tượng nào sau đây sẽ không xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Khối lượng của chất lỏng tăng. 

Hướng dẫn

Ta thấy khi nhiệt độ tăng mực chất lỏng trong ống có tiết diện nhỏ sẽ dâng lên cao hơn vì: Hai bình chứa cùng loại và cùng lượng chất lỏng nên chúng nơ vì nhiệt như nhau khi nhiệt độ tăng, chất lỏng nỏ’ vì nhiệt dâng lên trong hai ống có thế tích bằng nhau. Do đó ống nào có tiết diện nhỏ thì mực chất lòng sẽ cao hơn.

E. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

1. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

B. Trọng lượng của chất lỏng giảm.

C. Thể tích của chất lỏng tăng.

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng.

Hướng dẫn

Chọn câu C: Thể tích của chất lỏng tăng.

2. Khi tăng nhiệt độ nước từ 0°C đến 4°C, những đại lượng nào dưới đây thay đổi? Câu nào là đúng, là sai trong các câu sau?

A. Khôi lượng nước tăng.

B. Thế tích giảm, khối lượng riêng tăng, c. Thể tích tăng, khối lượng riêng giảm.

D. Khối lượng nước giảm.

Hướng dẫn

A. Sai.                       B. Đúng,

C. Sai.                       D. Sai

Từ khóa: ,