Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Thứ tư , 24/08/2016, 22:20 GMT+7
     

SINH HỌC 11 BÀI 10: GIẢI BÀI TẬP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ

NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHÂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Quan sát hình 10.1 và trả lời câu hỏi: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến cường độ quang hợp khi nồng độ CO2 bằng 0,01 và 0,32?

Trả lời:

Khi nồng độ CO2 tăng, tăng cường độ ánh sáng làm tăng cường độ quang hợp.

Hình 10.1 - Ảnh hưởng của cường đọ ánh sáng đến cường độ quang hợp khi nồng độ CO2 tăng

♦ Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không?

Trả lời:

Sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 không giống nhau ở tất cả các loài cây.

Hình 10.2. - Sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2

♦ Nước có vai trò gì đổi với quang hợp?

Trả lời:

Nước là yếu tố quan trọng đối với quang hợp (nguyên liệu, môi trường, điều tiết khí khổng và nhiệt độ của lá).

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Cường độ ánh súng ảnh hưởng đến quang hợp như thể nào?

Trả lời:

Sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đối với quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2. Khi nồng độ CO2 thấp, tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp tăng không nhiều, nhưng khi nồng độ CO2 tăng lên thì tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp tăng lên rất mạnh (hình 10.1 SGK). Tại trị số nồng độ CO2 thích hợp, khi cường độ ánh sáng đã vượt qua điểm bù, cường độ quang hợp tăng tỉ lộ thuận với cường độ ánh sáng cho đốn điểm no ánh sáng. Tại điểm no ánh sáng, nếu tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp không tăng. Ngoài ra, mối phụ thuộc của quang hợp vào cường độ ánh sáng còn phụ thuộc vào đặc trưng sinh thái của loài cây (cây ưa sáng, cây chịu bóng...)

2. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Trả lời:

- Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

- Nước tham gia vào các phán ứng trong pha tôi của quang hợp.

Nước là tác nhân trực tiếp điều tiết độ mở của khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá đốn lục lạp để pha tối quang hợp có thể xay ra.

- Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.

3. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?

Trả lời:

Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp. Các nhiệt độ như cực tiểu và cực đại đối với quang hợp tùy thuộc vào dặc điểm sinh thái, xuất xứ. pha sinh trưởng, phát triển của loài cây. Trong giới hạn nhiệt độ sinh học đối với từng giống, loài cây, pha sinh trưởng và phát triển, cứ tăng nhiệt độ them 10° thì cường độ quang hợp tăng lên 2 - 2,5 lần.

 

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Hãy cho 1 ví dụ về vai trò của muối khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Trả lời:

Thí dụ:

+ Fe tham gia vào quá trình tổng hợp pocfirin nhân diệp lục.

+ Mg, N tham gia vào cấu trúc của phân tử diệp lục.

 
sinh hoc 11 bai 10 bai 10 sinh hoc 11 anh huong cua cac nhan to ngoai canh den quang hop