Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

SINH HỌC 6 BÀI 10: GIẢI BÀI TẬP CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần?

Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

* Quan sát H. 10.2 với H.7.4, rút ra nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút?

Trả lời

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất cung cấp cho cây.

Miền hút gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa:

Vỏ là phần ngoài cùng của rễ. vỏ gồm biêu bì ớ phía ngoài, thịt vỏ ở phía trong. 

+ Biểu bì gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sát nhau có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong của rễ.

Trên biêu bì có nhiều lông hút. Chiều dài mỗi lông hút khoảng 0,5mm. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan

Người ta đã đếm được trên một milimét vuông miền hút rẻ cây ngô có trên dưới 600 lông hút làm tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng của rễ.

+ Thịt vỏ gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau có chức năng chuycn các chất từ lông hút vào trụ giữa .

 Trụ giữa gồm hai thành phần là các bó mạch và ruột.

+ Bó mạch: có hai loại mạch:

Mạch rây gồm những tế bào có vách mỏng làm nhiệm vụ vận chuyến chất hữu cơ đi nuôi cây.

Mạch gỗ gồm những tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào có chức năng chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

+ Ruột gồm những tế bào có vách mỏng chứa chất dự trữ. Ruột là phần trong cùng của rễ.

Mỗi lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của tế bào như vách tế bào, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài.

Lông hút không tồn tại mãi, khi già nó sẽ rụng đi.

Tế bào lông hút có không bào lớn, lông hút mọc dài ra đến đâu thì nhân di chuyển đến đó nên vị trí của nhân luôn nằm ở gần đầu lông hút. Tế bào lông hút không có lục lạp.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 33 SGK sinh học 6: Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Trả lời

Học sinh tự chỉ các miền hút của rễ.

Giải bài tập 2 trang 33 SGK sinh học 6: Hãy đánh dấu X vào câu trả lời đúng:

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:

Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.

Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

Có ruột chứa chất dự trữ.

Trả lời

Ý thứ ba là đúng.

Giải bài tập 3 trang 33 SGK sinh học 6: Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?

Trả lời

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút.

Những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút vì nước và muối khoáng hoà tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ.

Từ khóa: , ,