Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

SINH HỌC 11 BÀI 15: GIẢI BÀI TẬP TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa:

□ Tiêu hóa là quá trình làm thay đổi thức ăn thành các chất hữu cơ

□ Tiêu hóa là quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.

Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.

x Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

Hình 15.1. – Tiêu hóa nội bào ở trùng giày

♦ Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:

1. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

2. Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong.

3. Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dường đơn giản.

Đánh dâu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa.

□ 1 —> 2 —> 3                □ 2 —> 1 —> 3               x 2 —> 3 —> 1                   □ 3 —> 2 —> 1

♦ – Hãy mô tủ quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa.

Hình 15.2. – Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa của thủy tức

– Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Trả lời:

– Trong túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (ticu hóa bên trong các tế bào trên thành túi tiêu hóa).

– Thức ăn phải được tiếp tục tiêu hóa nội bào (tiêu hóa trong không bào tiêu hóa) trở thành dạng đơn giản để cơ thể có thể sử dụng được. 

♦ – Hãy kể tên các bộ phận của ổng tiêu hóa của người.

Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiều hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu “x” vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

Trả lời:

Kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Bảng 15. Tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của Ổng tiêu hóa ở người

STT

BỘ PHẬN

TIÊU HÓA Cơ HỌC

TIÊU HÓA HÓA HỌC

1

Miệng

…………X……………

…………..X……………

2

Thực quản

…………X……………

………………………

3

Dạ dày

…………X……………

…………X……………

4

Ruột non

…………X……………

…………X……………

5

Ruột già

…………X……………

………………………

♦ Ống tiêu hóa của một số động vật như giun đất, châu chấu, chim (hình 15.3 —> hình 15.5 có bộ phận nào khác với ống tiêu hóa ở người? Các bộ phận đó có chức năng gì?

Hình 15.3, 15.4, 15.5

Trả lời:

Ống tiêu hóa của một số động vật như giun đất, châu chấu, chim có bộ phận khác với ống tiêu hóa của người là: diều, dạ dày cơ (ở chim). Diều là nơi chứa thức ăn và tiết ra các dịch làm mềm thức ăn. Dạ dày cơ rất khỏe có chức năng nghiền nát thức ăn dạng hạt.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 66 SGK sinh học 11: Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.

Trả lời:

+ Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở bên trong tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim.

+ Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào. Thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.

Giải bài tập 2 trang 66 SGK sinh học 11:  Ông tiêu hóa phân hóa thìinh những bộ phận khác nhau có tác dụng gì ?

Trả lời:

Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.

Giải bài tập 3 trang 66 SGK sinh học 11:  Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Trả lời:

Nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào vì thức ăn được ticu hóa trong lòng ống ticu hóa, bcn ngoài tế bào.

Giải bài tập 4 trang 66 SGK sinh học 11: Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa.

Trả lời :

Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa là:

– Thức ăn đi theo 1 chiều trong ông tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân); thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn với chất thái.

– Trong ống ticu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa, dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiều nước.

– Nhờ thức ăn đi theo một chiều, nôn ống tiêu hóa hình thành các bộ phận chuyển hóa, thực hiện các chức năng khác nhau như tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học, hấp thụ thức ăn. Trong khi đó, túi tiêu hóa không có sự chuyển hóa như trong ống tiêu hóa.

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Tại sao giun cỉí và sán sống kí sinh trong ruột người không có hệ tiêu hóa mà vẫn sống hình thường?

Trả lời:

Các chất dinh dưỡng có sẩn trong ruột non dễ dàng chui qua bề mặt cơ thể mỏng của sán dây và giun chỉ, vì vậy hệ tiêu hóa của chúng không cần thiết nữa và bị thoái hóa hoàn toàn.

Từ khóa: ,