Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

9 lượt xem

SINH HỌC 10 BÀI 25: GIẢI BÀI TẬP SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

 

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VẢ THẢO LUẬN

Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào trong quần thể biến đổi thế nào?

Nếu số lượng tế bào ban đầu (No) không phải là 1 tế bào mà là 105 tế bào thì sau 2 giờ số lượng tế bào trong bình (N) là bao nhiêu?

Trả lời:

Sau thời gian của 1 thế hệ, số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi.

Nếu số lượng tế bào ban đầu (No) là 105 thì sau 2 giờ số lượng tế bào trung bình là:

N = No x 2n

Số lần phân bào (n) của E. coli trong 2 giờ:

n = 120/20

n = 6 lần

N = 105 X 26

N = 64.105

Hãy tính số lần phân chia của E. coli trong 1 giờ.

Trả lời:

Số lần phân chia của E. coli trong 1 giờ (60 phút) là:

n = 60/20

n = 3 lần

Để thu dược sô Lượng VI sinh vật tối đa thì nên dưng ớ pha nào?

Trả lời:

Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở cuối pha lũy thừa, đầu pha cân bằng.

Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phái làm gì?

Trả lời:

Để không xảy ra pha suy vong của quần thê vi khuẩn thì phải bổ sung liên tục các chất dinh dường vào và đồng thời lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương.

 

B. CÂU HỎI VẢ BÀI TẬP

1. Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.

Trả lời:

Đặc điếm 4 pha sinh trương của quần thể vi khuẩn:

Pha tiền phát (pha lag):

Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tê bào trong quần thê chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành đê phân giải cơ chất.

Pha lũy thừa (pha log):

Vi khuẩn sinh trướng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.

Pha cân bằng:

Số lượng vi khuấn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian, vì số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết.

Pha suy vong:

Số lượng tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.

2. Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?

Trả lời:

Sau một đợt nuôi cấy theo đợt (không liên tục) khi nuôi tiếp thì vi khuẩn lại phải bắt đầu từ pha tiềm phát để thích nghi với môi trường mới, enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

Còn trong nuôi liên tục do chất dinh dưỡng được bổ sung liên tục, đồng thời lấy ra một lượng dịch. Nuôi cấy tương đương bảo đảm môi trường sống của vi khuẩn được ổn định nên không phải sau 1 đợt nuôi lại phải bắt đầu từ pha tiềm phát như ở nuôi không liên tục.

3- Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân huỷ ở pha suy vong, còn trong nuối liên tục hiện tượng này không xảy ra?

Trả lời:

Trong nuôi liên tục không có hiện tượng vi sinh vật tự phân huỷ ở pha suy vong vì chất dinh dưỡng được bô sung liên tục, không xảy ra tình trạng chất dinh dưỡng bị cạn kiệt, đồng thời lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương nên chất độc hại không tích lũy quá nhiều.

Từ khóa: , ,