Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

SINH HỌC 11 BÀI 9: GIẢI BÀI TẬP QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?

Trả lời:

Sản phẩm của pha sáng chuyển qua pha tối là ATP và NADPH.

Hình 9.1. – Sơ đồ các quá trình của hai pha trong quang hợp

♦ Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điểm mà tụi đó san phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin.

Trả lời:

Tại 2 điểm ATP và NADPH đi vào pha khử và ATP đi vào pha tái sinh chất nhận C02.

Hình 9.2. – Chu trình Canvin

♦ Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữ thực vật C3 và C4.

Trả lời:

– Giống nhau: Có chu Irình Canvin tạo APG.

– Khác nhau:

Thực vật C3

Thực vật C4

– Chất nhận C0đầu tiên là: Rihulôzơ -1,5-điP.

– Chất nhận C0đầu tiên là: PEP.

 – Sản phẩm đầu liên của pha tối là: APG (hợp chất 3 cacbon).

– Sản phẩm đầu tiên của pha tối là: AOA (hợp chất 4 cacbon).

 – Tiến trình của chu trình C3 chỉ có 1chu trình xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá.

– Tiến trình của chu trinh C4 gồm 2 giai đoạn:

 + Giai đoạn 1 xảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá nơi có nhiều en/.im PEP.

 + Giai đoạn 2 là chu trình Canvin xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch nơi có nhiều enzim ribulôzơ -1,5-điP.

B. CÂU HỎI VA BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 43 SGK sinh học 11: Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Trả lời:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành nâng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng chí xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục.

Giải bài tập 2 trang 43 SGK sinh học 11: Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu ?

Trả lời:

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.

Giải bài tập 3 trang 43 SGK sinh học 11: Sản phẩm của pha sáng là gì ?

Trá lời:

Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2

Giải bài tập 4 trang 43 SGK sinh học 11: Những hợp chất nào mang năng lượng ánh súng vào pha tối đê đồng hóa CO2 thcinh cachohiđrat?

Trả lời:

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối đổ đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat là: ATP và NADPH.

Giải bài tập 5 trang 43 SGK sinh học 11: Quan sát các hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khúc nhau giữa các chu trình C3, C4 và chu trình CAM.

Trả lời:

* Giống nhau: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nôn các hợp chất cacbohiđrat, axit amin, protein, lipit…

* Khác nhau:

Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-1,5-điphôtphat Chất nhận của quá trình C4 là axit phôtphocnolpiruvic.

– Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.

Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxôtic và axit malic/aspactic.

Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá.

Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mồ thịt lá và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch.

Giải bài tập 6 trang 43 SGK sinh học 11: Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối:

a. CO2 và ATP.                                    b. Năng lượng ánh sáng,

c. Nước và O2.                                   d. ATP và NADPH.

Trả lời:

Đáp án: d

Giải bài tập 7 trang 43 SGK sinh học 11: Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12O6 â cây mía là:

a. Quang phân li nước.                       b. Chu trình Canvin.

c. Pha sáng.                                         d. Pha tối.

Trả lời:

Đáp án: d

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Chu trình C4 và chu trình CAM có gì khác nhau?

Trả lời:

– Khác nhau về thời gian xảy ra chu trình:

+ Ở thực vật C4: Cả hai giai đoạn của chu trinh xảy ra vào ban ngày.

+ Ở thực vật CAM:

• Giai đoạn 1 xảy ra vào ban đem khi khí khống mở.

• Giai đoạn 2 xảy ra vào ban ngày khi khí khổng đóng.

– Khác nhau về không gian:

+ Ở thực vật C4:

• Giai đoạn 1 xảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá

• Giai đoạn 2 xảy ra trong tế bào bao bó mạch.

+ Ở thực vật CAM: cả hai giai đoạn đều xảy ra trong cùng 1 tế bào chứa diệp lục.

Từ khóa: ,