Check-Up Unit 11 Lớp 7 Trang 107 SGK

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

GIỮ SỨC KHỎE TỐT, LUÔN KHỎE MẠNH

A. CHECK-UP (KHÁM TỔNG QUÁT)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Học sinh trường Quang Trung đang có buổi khám sức khoẻ tổng quát Hoa, Lan và Nga đã điền hồ sơ bệnh lí và đưa cho cô ý tá. Bây giờ họ đang chờ gặp bác sĩ.

Y tá : Em Phạm Thi Hoa?

Hoa : Có.

Y tá : Vui lòng theo tôi. Trước hốt tôi cần đo nhiệt độ của em.

Hoa : Vâng.

Y tá : Em vui lòng hả miệng. Cám ơn. 37 độ c. Nhiệt độ bình thường. Bây giờ tôi cần biết chiều cao của em. Vui lòng đứng ở đây để tôi có thể đo em.

Hoa : Phải như thế này không?

Y tá : Vâng. Em cao 1 mét 45.

Hoa : Ôi chao! Năm rồi em chỉ cao 1 mét 30.

Y tá : Nào, tôi cần đo trọng lượng của em. Vui lòng đứng lên cân.

Hoa : Ô. Tôi 40 kí.

Y tá : Tốt đấy. Bây giờ em có thê trở vê phòng đợi. Vài phút nữa bác sĩ sẽ khám cho em.

Hoa : Cám ơn cô.

Note:

C: Celsius (tên của nhà phat minh ra nhiệt kế)

hay Centigrade: bách phân

e. g.: 37°

C: thirty-seven degrees Celsius or Centigrade. (Ba mươi bảy độ C – bách phân.) 

Now answer. Number the sentences. (Bây giờ trả lời. Đánh số các câu.)

– 5a. The nurse weighed Hoa.

– 7b. Hoa returned to the waiting room.

– 8c. Hoa left the waiting room.

– 2d. The nurse called Hoa’s name.

– 4e The nurse measured Hoa.

– 1f. Hoa filled out her medical form.

– 3g. The nurse took Hoa’s temperature.

– 6h. The nurse told Hoa to go back to the waiting room.

2. Listen. Then write the missing words. (Nghe. Sau đó viết các từ thiếu.)

Doctor : I want to ask you a few questions before I start, Hoa. How old are you?

Hoa : Fourteen.

Doctor : And your height is one meter 50 centimeters?

Hoa : No, I think I’m not that tall. The nurse measured me.

Doctor : Oh. How tall are you?

Hoa : One meter 45 centimeters.

Doctor : I’ll ask the nurse to check your height again. How heavy are you?

Hoa : I think I’m 42 kilos.

Doctor : No. It says in your form that you’re 40 kilos.

3. Ask and answer questions with a partner. (Hỏi và trả lời câu hỏi với một bạn cùng học.)

One of you is A and the other is B. Look at the copy of the medical record and cover the other copy. Fill in the missing information. (Một người trong các em là A và người kia là B. Nhìn vào hồ sơ bệnh lí và điền bảng kia. Điền vào thông tin thiếu.)

a. Which school does he go to?

He goes to Nguyen Du School,

b What class is he in?                        He’s in Class 7A.

c. What’s his surname?                       It’s Tran.

d. What’s his forename(s)?                They’re Van Kien

e. What’s his address?

It’s 66 Ham Long St, Hanoi.

f. How old is he?                              He’s 12.

g. What’s his weight?                      He weighs 41kgs.

h. How tall is he?

He’s one meter 40 centimeters.

Từ khóa: