Frông nóng và frông lạnh là gì?

Frông nóng và frông lạnh

– Frông là mặt phân cách giữa hai khối khí có tính chất vật lí khác nhau. Đây là nơi mà các yếu tố khí tượng biến đổi mạnh mẽ. Mặt frông luôn nghiêng với mặt đất và tạo với bê mặt đất một góc nhỏ vài phút. Không khí lạnh luôn nằm dưới mặt frông, còn không khí nóng luôn nằm trên mặt frông. Nếu hai khối khí tiến thẳng về phía trông thì frông tiến vê phía nào là do phụ thuộc vào cường độ hoạt động của hai khôi khí, do vậy ngưòi ta chia ra: frông nóng và frông lạnh.

– Frông nóng là frông có khối khí nóng chủ động đẩy lùi khối không khí lạnh lùi vê phía sau. Khối không khí nóng sẽ trượt dân lên trên mặt phân cách, nên lạnh đi đoạn nhiệt, ngưng kết hơi nước. Trong khi không khí lạnh lùi, lớp không khỉ dưới thấp chịu ma sát nên mặt phân cách chuyên chậm, frông nghiêng thoải.

– Frông lạnh là frông có khối không khí lạnh chủ đông đẩy lùi khối không khí nóng ở phía trên, vì sức ì cùa khối không khí nóng, khối không khí lạnh dưới mặt frông hình thành một cái nêm tù đẩy khối không khí nóng và buộc nó nâng lên cao, nhiệt độ hạ xuống đoạn nhiệt, ngưng kết thành mây. Lúc này mặt frông tương đổi dốc so với mặt đất.