Học thuyết Malthus là gì ???

Học thuyết Malthus

Malthus (1766 – 1834) là người dầu tiên thiết lập một cách rõ ràng mối quan hệ giữa dân số và lương thực, thực phẩm. Học thuyết cùa ông được nhiều người tán thành và nhiều người phản đối, và cho đến nay ảnh hưởng của nó vẫn còn vang dội.

Thomas Malthus 

Ông nhận thấy mọi loài sinh vật đều có một khuynh hưởng không đổi là sinh sôi, này nở vượt ra ngoài giới hạn nguồn lương thực sẵn có. Loài người cũng sinh sản theo hướng nguy hiểm đó. Ông khẳng định: “Nếu không có gì càn trở, buộc phải dừng lại, dân số cứ 25 năm sẽ gấp đôi lên và tăng như vậy, từ thời kì này sang thời kì khác, theo câp số nhân”. Trong khi đó, người ta không thê đạt được một cách dễ dàng như thế đổi với việc sản xuất ra lương thực, thực phẩm để dảm bào cho dân số đã tăng lên gấp đôi so với trước. Ông viết: “Tình hình ở Trung Quốc và Nhật Bàn cho phép chúng ta nghĩ rằng, những cố gắng về nông nghiệp của loài người chưa bao giờ lại tăng được gấp đôi sản phẩm của đất, dù người ta có bỏ thêm thời gian vào canh tác…”. Ông cho rằng: “Trái Đất hiện nay có một nghìn triệu người. Loài người sẽ tăng theo cấp số: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,… Trong khi lương thực, thực phẩm tăng theo cấp số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… Sau hai thế ki, dân số và lương thực, thực phẩm sẽ có tương quan: 256 với 9; sau ba thế ki: 4096 với 13; sau hai nghìn năm sự chênh lệch là vô cùng lớn và không tính được…”.

Tuy nhiên, những giải pháp mà theo Malthus sẽ có tác dụng kìm hãm nhịp độ, càn trở sự gia tăng nhanh của dân số lại mang tính tiêu cực và chỉ quan tâm vào khía cạnh sinh học của con người, như:

– Những cản trở có tính phá hủy: đau khổ, nghèo đói, các dịch bệnh và các cuộc chiến tranh.

– Những cản trở có tính phòng ngừa có tác dụng ngăn chặn một sự gia tăng thái quá: kết hôn muộn, kiềm chế tình dục…