My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

2 lượt xem

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

 

B. MY BIRTHDAY (Ngày sinh của tôi)

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại).

 first.

 third

 fifth

 seventh

 ninth

 eleventh

 thirteenth

 fifteenth

 seventeenth

 nineteenth

 twenty-first

 twenty-third

 twenty-fifth

 twenty-seventh

 twenty-ninth

 thirty-first

 hạng nhất

 hạng ba

 hạng năm

 hạng bảy

 hạng chín

 hạng 11

 hạng 13

 hạng 15

 hạng 17

 hạng 19

 hạng 21

 hạng 23

 hạng 25

 hạng 27

 hạng 29

 hạng 31

 second

 fourth

 sixth

 eighth

 tenth

 twelfth

 fourteenth

 sixteenth

 eighteenth

 twentieth

 twenty-second

 twenty-fourth

 twenty-sixth

 twenty-eighth

 thirtieth

 hạng nhì

 hạng tư

 hạng sáu

 hạng tám

 hạng 10

 hạng 12

 hạng 14

 hạng 16

 hạng 18

 hạng 20

 hạng 22

 hạng 24

 hạng 26

 hạng 28

 hạng 30

2. Listen and write the dates. (Nghe và viết ngày tháng.)

a. the first of July                      b. the nineteenth

c. the sixth                                d. the fourteenth

e. the seventeenth                    f. the thirty – first

3. Write the months in order from first to twelfth. (Viết tháng theo thứ tự, tử tháng một đến tháng 12).

 January

 February

 March

 April

 May

 June

 July

 August

 September

 October

 November

 December

 tháng một

 tháng hai

 tháng ba

 tháng tư

 tháng năm

 tháng sáu

 tháng bảy

 tháng tám

 tháng chín

 tháng mười

 tháng mười một

 tháng mười hai

4. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Thầy Tân : Mời người kế.

Hoa : Xin chào.

Thầy Tân : Xin chào. Tên của em là gì?

Hoa : Pham Thi Hoa

Thầy Tân : Ngày tháng năm sinh em là ngày mấy?

Hoa : Ngày 8 tháng 6. Em sẽ 14 tuổi vào ngày sinh kế.

Thầy Tân : Địa chỉ của em số mấy?

Hoa : Số 12 đường Tran Hung Dao. Em sống với chú và cô của em.

Thầy Tân :Số điện thoại của em số mấy?

Hoa : 8 262019.

Thầy Tân : Cám ơn Hoa. Em thích trường của chúng tôi không?

Hoa : Thích. Nó rất đẹp. Nhưng em lo lắng. Em không có bạn nào. Em sẽ không vui.

Thầy Tân : Đừng lo lắng. Tôi chắc chắn em sẽ có nhiều bạn mới mà.

Now answer. (Bây giờ trả lời.)

a. She’s thirteen now.

b. On her next birthday, she’ll be fourteen.

c. It’s on June the eighth.

d. She lives with her uncle and aunt.

e. She’s worried because she doesn’t have any friends.

About you. (Về em.)

f. I’ll be thirteen on my next birthday.

g. I live with my parents.

h. My address is 125 Ham Nghi Street, Ward 2, District 1. 5. Read the

5. Read the dialogue again. Then complete this form. (Đọc lại bài đối thoại. Sau đó hoàn chỉnh mẫu đơn này.)

Mầu dăng kí học sinh

Name : Pham Thi Hoa.

Date of birth : June (the) eighth nineteen ninety.

Address : 12 Tran Hung Dao street.

Phone number : 8 262 019 

4. Read. Then complete the card (Đọc. Sau đó hoàn chính thiệp mời.)

Lan 12 tuổi. Chị ấy sẽ 13 tuổi vào Chủ nhật 25 tháng 5. Chị ấy sẽ tổ chức bừa tiệc cho ngày sinh của mình. Chị ấy sẽ mời một vài người bạn. Chị ấy sống ở số 24 đường Ly Tliuong Kiet. Bữa tiệc sẽ ở tại nhà của chị. Nó sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều và kết thúc lúc 9 giờ.

Complete this invitation card to Lan’s party. (Hoàn chỉnh thiệp mời đến dự tiệc của Lan.)

Dear Hoa,

I am having a birthday party on Sunday, May 25. The party will be at my house at 24 Ly Tliuong Kiet Street from 5p.m. to 9 p.m.

I hope you will come and join the fun.

Love. 

Lan   

Telephone: 8 674758

7. Think and write. Imagine you will be a guest at Lan’s party. (Suy nghĩ và viết. Tưởng tượng em sẽ là khách mời ở bừa tiệc của Lan.)

a. I’ll give her a new fountain-pen.

b. I’ll go to her house by bike.

c. I’ll play on words (đố chữ) and riddles (câu đố).

d. I’ll eat cakes and sweets.

e. I’ll drink soft drink (nước ngọt).

f. I’ll leave at about eight o’clock.

*8. Now write an invitation to your birthday party. (Bây giờ hãy viết một thơ mời đến dự tiệc sinh nhật của em.)

May 15th

Dear Nam,

I’m having a party next Saturday, May 21st. It’s my birthday. Will you come with US at my house at five o’clock in the evening?

I hope you will find it possible to be with US and join the fun.

Your friend.

Dũng